Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brandrök

Vid bränder inomhus med dödsoffer, så avlider de flesta ej på grund av brännskador utan av brandrök-förgiftning, oftast med kolmonoxid och/eller cyanväte (”cyanid”). Ofta har offren dessutom inhalerat retande gaser. Vid omhändertagandet av dessa fall bör man alltid handla som om patienten inhalerat toxiska doser av kolmonoxid och retande gas.

Andra skadliga ämnen som bildas vid bränder inomhus: Nitrösa gaser, klorväte (saltsyra), svaveldioxid, isocyanater, fosgen, ammoniak, flourväte och bromväte.

Klinisk bild

Cyanidförgiftning är trolig hos patient som påträffats med­vetandesänkt, med sot i eller kring munnen, i ett slutet varmt och rökfyllt utrymme. Dessa fall har också vid ankomsten laktatacidos.

  1. Termisk skada med bl a larynxödem.
  2. Hypoxi.
  3. Kolmonoxidförgiftning.
  4. Cyanidförgiftning.
  5. Toxisk lungskada på grund av retande gaser.

Behandling

  1. Vid medvetandepåverkan och/eller cirkulationspåverkan ges omedelbart 100 % oxygen, via högflödes-CPAP eller via trachealtub (särskilt vid tecken på högt luftvägshinder). Behandling med 100 % syre fortsättes så länge patienten har symtom eller COHb >5 % och alltid minst 6 timmar.
  2. Dessutom gives omedelbart inf hydroxokobalamin (Cyanokit – licens-preparat) 5 g under 15–30 min om klar misstanke på cyanidförgiftning föreligger (rekommenderas redan på skadeplatsen). P-Laktat >10 mmol/l indikerar signifikant cyanidförgiftning. Om sådan är osannolik men ej säkert kan uteslutas ges istället inf natriumtiosulfat 0,15 g/ml, 100 ml på 5–10 min. Se vårdprogram förgiftning med cyanväte och kolmonoxid.
  3. Vid retsymtom från luftvägarna (toxisk lungskada) ges samtidigt kortikosteroider som inhalation. Se program för retande gaser.


Senast ändrad 2019-09-18