Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cyanid och cyanväte

Förgiftning sker dels genom inhalation av cyanväte (framför allt i samband med bränder inomhus) dels peroralt genom intag av cyanidföreningar. Behandling med nitroprussid (Nipride, licenspreparat) utgör en potentiell risk för cyanidförgiftning.

Intag av hög dos bittermandel ger signifikant förgiftningseffekt.

Cyanidjonen binds till och inhiberar bland annat cytokromoxidas-systemet intracellulärt och blockerar således den intracellulära respirationen.

Klinisk bild

Vid massiv inhalation död inom minuter men vid uttalad peroral förgiftning kan patienten överleva några timmar. OBS: Karakteristisk bittermandellukt.

Centralnervösa symtom: Huvudvärk, takypné, excitation, kräkning, kramper och medvetslöshet.

Kardiovaskulära symtom: Effekterna liknar hypoxi. Cyanos. Laktatacidos. Alla typer av arytmier. Hjärtsvikt. Hypotension och cirkulationskollaps.

Utredning

Om blodgasanalys visar laktatacidos och hög venös oxygenmättnad (>90 %) kan detta tala för cyanidförgiftning.

Tag 10 ml venblod i heparinrör samt 50 ml urin för senare säkerställande av diagnosen.

Behandling

Omedelbart 100 % oxygen med tättslutande mask oavsett blodgas-/pulsoximetervärden! CPAP- eller annat noninvasivt system, alternativt tracheal intubation krävs för detta. Vid peroral förtäring tömning av ventrikeln + kol. OBS! Magsköljning får ej fördröja eventuell antidot-behandling.

  1. Inf Glukos 100 mg/ml, 1 000 ml under 6 tim.
  2. Antidotbehandling. Om patienten är vid fullt medvetande och endast har symtom i form av excitation eller takypné ges inf Natrium­tiosulfat 0,15 g/ml, 100 ml på 5–10 min. Tiosulfatet utgör substrat för leverns omvandling av cyanid till tiocyanat. Dosen kan eventuellt upprepas.
  3. Antidotbehandling. Om patienten har laktatacidos och är cerebralt påverkad ge inf hydroxykobalamin (Cyanokit, finns i antidotförrådet) 5 g i 200 ml NaCl under 15 minuter. Vid kvarstående symtom ges ytterligare 5 g som infusion under 30–60 minuter. Hydroxokobalamin/vitamin B12 är en atoxisk och effektiv komplexbildare.


Senast ändrad 2019-09-18