Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Etylenglykol

Definition

Etylenglykol är en sötaktig, luktfri och vattenlöslig vätska. Den används som industriellt lösningsmedel samt som antifrysmedel i bl a bilkylare (glykol). Förgiftningen uppkommer som regel accidentellt hos alkoholmissbrukare.

Etylenglykol resorberas snabbt från tarmen, 20 % utsöndras oförändrad i urinen. De viktigaste metaboliterna är glykolat som ger upphov till progredierande acidos samt slutmetaboliten oxalat, vilken orsakar njur- och hjärnskador genom utfällning av calciumoxalat. Det första steget, etylenglykol till glykolat, inhiberas av etanol. Steget glykolat till oxalat kan inte inhiberas. Den letala dosen är mycket varierande, 1–1,5 ml/kg kroppsvikt brukar anges.

Klinisk bild

Ca 30 minuter efter intag av etylenglykol begynnande berusning utan eufori. De följande timmarna successivt tilltagande metabolisk acidos med djup­andning, omtöckning, ataxi och begynnande njurpåverkan mot slutet av första dygnet, sedan eventuellt anuri. Acidosutvecklingen försenas avsevärt vid samtidigt etanolintag.

Utredning

Blodprover: Blod-, elektrolyt-, lever-, koagulationsstatus, albumin, urea, total-CK, glukos, laktat, osmolalitet. Etanol, metanol, etylenglykol (det senare kan ibland analyseras på Karolinska, Solna, se nedan). Upprepade blodgaser.

Calciumoxalat-kristaller i urin är patognomont för etylenglykolförgiftning i sent skede.

Vid uttalad, oklar metabolisk acidos i kombination med negativt P-Metanol eller om P-Etylenglykol inte kan bestämmas akut så beräkna:

anjongap: Na – (Cl + bikarbonat) och

osmolalitetsgap: P-Osm – (2 x Na + glukos + urea + 1,25 x etanol).

Om båda ”gapen” är större än 20 mmol talar detta starkt för metanol- eller etylenglykolförgiftning.

OBS. Viss blodgasapparatur (bl a Radiometer ABL) kan inte skilja laktat från glykolat. Ett högt blodgaslaktatvärde bör i vissa situationer inge misstanke om etylenglykolförgiftning.

Behandling

Behandlingsprinciperna blir högst olika beroende på i vilket skede patienten inkommer:

  1. Patienten inkommer tidigt och har ej hunnit utveckla någon svårare acidos (pH över 7,25): Ge omedelbart etanol i form av inf Glukos-etanol (glukos 50 mg/ml + etanol 100 mg/ml – färdigblandad lösning kan rekvireras från sjukhusapoteket), 600 ml ges på 20 min följt av en underhållsinfusion på 70–100 ml/timme (alkoholister kan behöva högre dos, detta gäller även vid dialys). Om P-Etanol redan vid ankomsten är >20 mmol/l avstår man från 20-minutersinfusionen men startar underhållsdosen. P-Etanol tas en gång per timme och infusions-hastigheten justeras tills en stabil nivå på 20-25 mmol/l erhålles. Etanolbehandlingen fortsättes tills P-Etylenglykol är under 4 mmol/l. Om initiala P-Etylenglykol är högt, >20 mmol/l, överväges hemodialys som elektiv behandling (alternativt CVVHD, som dock är betydligt mindre effektivt). Alternativ antidot, fomepizol, se nedan.
  2. Magsköljning följt av 50 g aktivt kol så fort som möjligt om patienten inkommit tidigt i förloppet.
  3. Patienten inkommer sent i förloppet och har hunnit utveckla grav metabolisk acidos. Patienten har nu en livshotande glykolatförgiftning som måste behandlas med omedelbar hemodialys. I väntan på dialysen starta behandling med etanol enligt ovan samt korrigera acidosen med Tribonat eller natriumbikarbonat 50 mg/ml i portioner om 200 ml. Antidotbehandlingen fortsättes under dialysen och doserna kan behöva justeras uppåt. Detta gäller både etanolinfusionen och fomepizol (se nedan).
  4. Cirkulatorisk chock, systoliskt blodtryck under 80 mmHg, behandlas i första hand med volymsexpansion, ge inf Ringer-Acetat 500 ml på 20 minuter samt Tribonat enligt ovan. Om dålig effekt överväg mer vätska och inotropt stöd.
  5. Som alternativ till etanol kan fomepizol (Fomepizole OPi) användas som antidot. Ge bolus om 15 mg/kg iv under 30 min. Var 12:e timme ges ny infusion om 10 mg/kg under 30 min vb. Särskild dosering vid dialys.

Övrigt

P-Etylenglykol är jourprov på Karolinska, Solna. Analysen tar cirka en timme. Om patienten inkommer sent kan P-Etylenglykol vara noll. Den enzymatiska metoden korsreagerar med propylenglykol och glycerol. Propylenglykol är väsentligt mindre toxiskt. För specifik diagnos fordras gaskromatografi och mass-spektrofotometri (Uddevalla Lasarett).

Senast ändrad 2019-06-19