Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Karbamazepin

Utredning

Karbamazepinkoncentrationen i plasma analyseras 3–4 tim efter intaget på alla patienter med misstänkt överdos. Om denna är >40 µmol/l följes plasmahalten med upprepad provtagning. Stor risk för allvarliga komplikationer om P-Karbamazepin är >170 µmol/l.

Klinisk bild

Vanligt förekommande toxiska symtom är dysartri, oro, excitation, sänkt vakenhet, ataxi, vertigo, nystagmus, diplopi, dyskinesi, urinretention och sinustakykardi.

Vid massiv överdosering ses medvetslöshet, bifasiskt förlopp (på grund av bland annat slow release, gastro-intestinal motilitetshämning samt entero-hepatisk recirkulation), generella kramper, respiratorisk insufficiens och kardiella retlednings­rubbningar med breddökade QRS-komplex och AV-block. Det sistnämnda kan förekomma även vid terapeutiska plasma-koncentrationer hos hjärtsjuka patienter.

Behandling

  1. Ventrikelsköljning samt tillförsel av 50 g kol via magslang. Utföres på vid indikation även sent i förloppet.
  2. Alltid upprepad koltillförsel, 12,5 g varannan timme.
  3. Symtomatisk behandling. KAD, upprepade EKG och arytmi­övervakning.
  4. Vid symtom talande för massiv överdosering och/eller P-Karbamazepin >170 µmol/l ges dessutom inj metoclopramid (Primperan) 5 mg/ml, 4 ml iv, kan upprepas med 10–20 mg x 3 och inj ondansetron (Zofran) 8 mg iv, max 32 mg/dygn.
  5. Respiratorbehandling på vid indikation.
  6. Vid hypotension ges vätska följt av inotropi (dobutamin) och/eller vasoaktivt medel (noradrenalin).
  7. Om cirkulationspåverkan och breddökade QRS-komplex: Ge inf natriumbikarbonat 50 mg/ml, 200 ml iv på 10 min, eventuellt mer efter blodgaskontroll. Eftersträva BE +5 mmol/l. Om kvarstående cirkulations­problem intubera och hyperventilera till pH= 7,50–7,55. Om QRS fortfarande är breddökade ge snabbinfusion natriumklorid. Ge inf NaCl 9 mg/ml, 250 ml med tillsats av 160 mmol NaCl på 20 minuter.
  8. Vid symtom talande för massiv överdos och/eller P-Karbamazepin >170 µmol/l och tarmparalys: Överväg akut hemodialys med high-flux filter. Hemoperfusion som dock sällan är tillgängligt är annars att föredra på grund av hög proteinbindningsgrad. CVVH ej effektivt.


Senast ändrad 2019-06-19