Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kolmonoxid

I Sverige dör ca 200 personer per år på grund av CO-förgiftning. Få dödsfall beror numera på CO-förgiftning från bilar (på grund av avgasrening) eller stadsgas (ringa CO-halt, naturgasen är helt CO-fri). En majoritet orsakas av rökgasförgiftning i samband med eldsvådor inomhus (se även vårdprogram brandrök – förgiftning).

Klinisk bild

Akut förgiftning: Illamående, huvudvärk, yrsel, omtöckning, oro, ljusröd hudfärg, hjärtklappning. Medvetanderubbning – koma, kramper, blodtrycks­fall, EKG-förändringar (ischemi). Metabolisk acidos, leverpåverkan, hyper­glykemi, myoglobinemi.

Verkningsmekanism

Inre kvävning genom att CO har 250 gånger större affinitet till hemoglobin än O2 och således blockerar syretransporten. Kolmonoxid utövar dessutom en direkt toxisk effekt på cellulär nivå och ger upphov till produktion av fria radikaler. Rökare kan uppvisa 3–10 % COHb i blodet. Vid 10–20 % COHb uppträder vanligen symtom. Dödsfallen brukar ha (eller före inkomsten ha haft) >50 %.

Utredning

  1. Blodgaser med mätning av COHb (de flesta apparater analyserar COHb).
  2. Blodprover: Blod- elektrolytstatus.
  3. EKG. Vid misstanke på hypoxisk hjärtmuskelskada, infarktmarkörer.
  4. Lungröntgen utföres i svårare fall/vid inläggning.

Behandling

  1. Vid kort exponering och endast huvudvärk/illamående som symtom är frisk luft tillräckligt.
  2. Vid mer allvarliga symtom och COHb-värde >5 % ges 100 % oxygen med tättslutande mask, vanligen minst 6 tim (tills COHb <5 %), gravida 12 tim. Använd CPAP-system eller respirator (noninvasivt). Halveringstiden för COHb minskar från drygt 5 tim med luftandning till ca 80 min med 100 % oxygen.
  3. Intubation och ventilation med 100 % oxygen rekommenderas vid medvetslöshet eller kramper. Intubation även på vid indikation efter exposition för het brandrök då risk för larynxsvullnad föreligger. Korrigera grav metabolisk acidos.
  4. Vid förgiftning med brandrök så observera risken för samtidig eponering för cyanväte och retande gas (se vårdprogram brandrök).
  5. Hyperbar oxygenbehandling (HBO). I undantagsfall, vid CO-förgiftning och medvetslöshet och COHb >25 %, kan man överväga HBO efter diskussion med Giftinformationscentralen. Halveringstiden för COHb ca 40 minuter med HBO.

Sena symtom och uppföljning

Huvudvärk, nackstelhet, feber och neuropsykiatriska symtom som minnesdefekter, blindhet, afasi, apati, desorientering och inkontinens. Dessa sensymtom kan komma efter symtomfritt intervall på 1–4 månader, varför patienter med allvarlig förgiftning bör följas upp på neurologisk mottagning.

Senast ändrad 2019-06-19