Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metanol

Bakgrund

Uppkommer ibland genom förväxling mellan metanol och etanol och kan uppträda i epidemier. Kan också uppstå genom ackumulation av metanol efter en tids daglig förtäring av teknisk sprit (Tenol) innehållande etanol och metanol (10 %).

Metabolism

Metanol metaboliseras i levern. Metaboliterna (formaldehyd och myrsyra) orsakar de toxiska effekterna med metabolisk acidos, ögonskador och CNS-skador. En viss del elimineras via perspiratio och njurar men mycket lång­samt. Vid svår förgiftning ansamlas även laktat som aggraverar den metabola acidosen.

Klinisk bild

Initialt berusningssymtom som upplevs annorlunda än vid etanolförtäring. Ju mer etanol patienten druckit samtidigt, desto senare kommer symtomen. Symtomen är illamående, kräkningar, dimsyn, eventuellt blindhet. Hyper­ventilation på grund av metabolisk acidos. I slutstadiet medvet­slöshet (hjärnödem), kramper och chock.

Utredning

Upprepade venösa eller artäriella blod­gaser.

Blodprover: Blod-, elektrolyt-, lever-, koagulationsstatus, albumin, urea, total-CK, glukos och osmolalitet. Etanol, metanol, etylenglykol.

Vid uttalad metabolisk acidos i kombination med negativa P-Metanol/­Etylenglykol beräkna:

Anjongap: P-Natrium - (P-Klorid + P-Bikarbonat) och

Osmolalitetsgap: P-Osmolalitet - (2 x P-Natrium + P-Glukos + P-Urea + 1,25 x P-Etanol).

Om båda gapen är större än 20 mmol talar detta starkt för sen metanol- eller etylenglykolförgiftning – OBS! indikation för akut hemodialys eller CVVHD, det senare dock mindre effektivt.

Behandling

Etanol (och fomepizol) hämmar metabolismen av metanol till myrsyra. Vid svår acidos ger man folinsyra samt startar dialys.

  1. Etanol. Indikation för etanoltillförsel är P-Metanol över 7 mmol/l eller P-Metanol 4–6 mmol/l vid samtidig metabolisk acidos. Ge inf glukos-etanol 10 % (glukos 50 mg/ml + etanol 100 mg/ml - färdigblandad från apoteket), 500 ml ges på 30 min (såvida P-Etanol inte redan är >20 mmol/l) följt av en underhållsdos på 70–100 ml/tim (högre dos till alkoholister samt vid dialys). P-Etanol tas varje timme och infusionen justeras tills en stabil nivå på 20–25 mmol/l erhålles. Etanol fortsättes tills P-Metanol är <7 mmol/l och acidosen är borta.
  2. Etanolinfusionen ovan kan ersättas av inj fomepizol. Ge bolus om 15 mg/kg iv under 30 min. Var 12:e timme ges ny infusion om 10 mg/kg under 30 min vb. Särskild dosering vid dialys.
  3. Alkali. Tribonat eller natriumbikarbonat 50 mg/ml gives iv och doseras på vanligt sätt. Syrabasstatus kontrolleras varje tim.
  4. Hemodialys (HD) ger mycket snabb elimination av metanol och dess metaboliter. Insättes akut vid grav metanolförgiftning och alltid vid uttalad acidos, BE <-15. Vid avsaknad av acidos kan HD utföras elektivt vid behov om P-Metanol varit >20 mmol/l.
  5. Folinsyra (Leukovorin – licenspreparat) 50 mg x 6 iv i 1-2 dygn vid acidos.

Senast ändrad 2019-09-18