Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metformin

Definition

Förgiftning/överdos med metformin (Glucophage) eller kombinationsmedel (Avandamet, Janumet).

Klinisk bild

Metformin i hög koncentration i blodet kan leda till svår laktacidos. Detta är förenat med hög mortalitet om inte behandling sätts in omedelbart. Metformin är dock inte nefrotoxiskt. Låg risk för hypoglykemi utom i kombination med insulin och eller sulfonureider. Följande kliniska situationer kan särskiljas. Förhöjt laktat.

 • Akut intoxikation med hög dos hos njurfrisk patient utan underhållsbehandling ger vanligen inte allvarlig laktacidos.
 • Risk för allvarlig laktacidos vid överdosering hos patient med metforminbehandling vid sänkt njurfunktion. Acidosen kan utvecklas sent, 10–20 timmar efter överdosen.
 • Intoxikation med terapeutiska doser hos patienter med nedsatt njurfunktion. Oftast har njurfunktionen försämrats akut. Dessa fall är betydligt vanligare än de två ovanstående grupperna.

Symtom

 • Gastrointestinala med illamående, kräkning, buksmärtor, diarré.
 • Mentala med förvirring, somnolens, kramper, koma i svåra fall.
 • Hyperventilation på grund av acidos.
 • Hypotension och svårbehandlad chock på grund av laktatacidos.
 • Multiorgansvikt i mycket allvarliga fall. Hypotermi.

Utredning

Blodprover: Elektrolyt-, leverstatus. Urea. Följ kreatinin och glukos.

Blodgaser med laktat. Artär-pH kan vara normalt i lindriga fall med respiratorisk kompensation.

Behandling

Metforminbehandlingen avbryts omedelbart. I regel indikation för intensiv-vård om laktat >5 mmol/l.

Akut intoxikation

 1. Ventrikelsköljning och tillförsel av 50 g aktivt kol om misstanke på stort tablettintag under de senaste 2 timmarna.
 2. Vätsketerapi med inf Ringer-Acetat, 2 000 ml under första timmarna beroende på hydreringsgrad, njurfunktion, diures mm.
 3. Vid uttalad acidos med pH <7,0 ge 200 ml natriumbikarbonat 50 mg/ml (0,6 mmol/ml) under 30 minuter.
 4. Vid uttalad laktacidos (P-Laktat >15 mmol/l) hos patient med njurpåverkan rekommenderas hemodialys (HD) alternativt CVVHD (kontinuerlig hemodialys).
 5. Vid hypotension i första hand vätska, därefter noradrenalin.

Ackumulation av metformin på grund av njurinsufficiens

 1. Sätt ut metformin och njurpåverkande farmaka. Behandla hypoglykemi.
 2. Ge rikligt Ringer-Acetat och följ timdiuresen (helst >150 ml/tim). Vid uttalad acidos med pH <7,0 ge infusion natriumbikarbonat 50 mg/ml (0,6 mmol/ml), 200 ml under 30 minuter.
 3. Dialys (HD eller CVVHD) på vid indikation vid grav laktatacidos, se punkt 4 ovan.

Senast ändrad 2019-09-18