Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Pregabalin

Definition

Antiepileptikum (Lyrica) med måttlig toxicitet. GABA-analog. Används även vid smärtbehandling. Liten erfarenhet av överdoser. Plasmakoncentration av pregabalin saknar betydelse som vägledning för behandling. Symtomdebut inom 1 timme. Tre gram till vuxen gav medvetandesänkning och krampanfall.

Kliniska fynd

Lindriga CNS symtom som trötthet, yrsel och huvudvärk är vanligast. Medvetslöshet kan uppkomma. Kramper har beskrivits i enstaka fall. Förlängd PQ-tid, sänkt trombocyttal, övergående leverpåverkan och rabdomyolys finns beskrivet vid terapeutiska doser.

Utredning

Blodprover: Blod-, elektrolyt- och leverstatus.

EKG.

Behandling

  1. Kolsuspension om befogat med hänsyn till dos och tidsförlopp. Ventrikelsköljning bara aktuellt vid massiv överdos.
  2. Symtomatisk behandling i första hand. Övervakning av medvetandegrad.
  3. Diazepam vid kramper
  4. Hemodialys kan övervägas vid massiv överdos och njursvikt.

Senast ändrad 2019-09-18