Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Betablockerare

Samtliga preparat hämmar i varierande grad både beta1- och beta2-receptorer.

Klinisk bild

Upptaget av peroral dos är snabb och maximal koncentration nås efter cirka 1 tim. Metabolisering sker i levern för en majoritet. Vid överdos dominerar kardiella effekter. Nedsatt kontraktionskraft kan leda till vänsterkammarsvikt och kardiogen chock.

Hjärtfrekvensen är ett dåligt mått på förgiftningens svårighetsgrad då även takyarytmier förekommer. Bättre parametrar är artärblodtryck, CVP och hjärtminutvolym. Medvetslöshet och kramper förekommer särskilt efter propranololöverdos.

Behandling

  1. Allmänna åtgärder: Ventrikeltömning + kol om <2 tim sedan intag. Även senare om slow-release preparat intagits. Ge inj atropin 0,5 mg iv före ventrikelsköljning. Inf Ringer-Acetat. Ventilator-behandling vb. Ge atropin 0,5 mg iv före intubation.

    Specifika åtgärder, riktade mot kardiell påverkan:
  2. Inj atropin 1-3 mg iv mot bradykardi och vagala symtom.
  3. Inf dobutamin 5-20(-50) μg/kg/min påbörjas vid hypotoni trots vätskesubstitution eller vid tecken på hjärtsvikt.
  4. Inf isoprenalin 0,05-1 μg/kg/min påbörjas om symtomgivande bradykardi trots att 3 mg atropin givits.
  5. Inj Glucagon 10 mg iv som bolus, därefter infusion 2 mg/tim (ökar myokardiets kontraktilitet och överledningen i AV-noden.
  6. Transvenös pacemaker vid cirkulationspåverkan och bradykardi/asystoli trots ovanstående. Långvarig HLR (timmar) är indicerad vb.
  7. Högdos insulin-glukos. Vid allvarlig cirkulations-påverkan.
  8. Vid bronkokonstriktion ges terbutalin (Bricanyl) sc/iv i låg dos eller salbu­tamol (Ventoline) som inhalation.

Senast ändrad