Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cyanid och cyanväte

Förgiftning sker dels genom inhalation av cyanväte (i samband med bränder inomhus) dels genom intag av cyanidföreningar. Behandling med nitroprussid (Nipride) utgör en risk för cyanidförgiftning.

Intag av hög dos bittermandel ger signifikant förgiftningseffekt.

Cyanidjonen binds till och inhiberar bland annat cytokromoxidas-systemet intracellulärt och blockerar den intracellulära respirationen.

Klinisk bild

Vid massiv inhalation död inom minuter men vid peroral förgiftning kan patienten överleva några timmar. OBS: Karakteristisk bittermandellukt.

Centralnervösa symtom: Huvudvärk, takypné, excitation, kräkning, kramper och medvetslöshet.

Kardiovaskulära symtom: Effekterna liknar hypoxi. Cyanos. Laktatacidos. Alla typer av arytmier. Hjärtsvikt. Hypotension och cirkulationskollaps.

Utredning

Blodgasanalys visar laktatacidos och hög venös oxygenmättnad (>90 %).

Tag 10 ml venblod i heparinrör samt 50 ml urin för senare säkerställande av diagnosen.

Behandling

Omedelbart 100 % oxygen med tättslutande mask oavsett blodgas-/pulsoximetervärden! CPAP alternativt tracheal intubation. Om patienten är vid medvetande och endast har symtom i form av excitation eller takypné ges inf Natrium­tiosulfat 0,15 g/ml, 100 ml på 5-10 min. Tiosulfatet utgör substrat för leverns omvandling av cyanid till tiocyanat. Dosen kan upprepas.

  1. Antidotbehandling. Vid laktatacidos och cerebral påverkan ge inf hydroxykobalamin (Cyanokit, antidotförråd) 5 g i 200 ml NaCl under 15 min. Vid kvarstående symtom ges ytterligare 5 g som infusion under 30-60 min.
  2. Inf Glukos 100 mg/ml, 1000 ml under 6 tim.
  3. Vid peroral förtäring tömning av ventrikeln + kol. OBS! Magsköljning får ej fördröja eventuell antidot-behandling.

Senast ändrad