Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Etylenglykol

Etylenglykol är en sötaktig, luktfri och vattenlöslig vätska. Den används som lösningsmedel samt som antifrysmedel. Förgiftningen uppkommer i regel accidentellt hos alkoholmissbrukare.

Etylenglykol resorberas snabbt från tarmen, 20 % utsöndras oförändrad i urinen. De viktigaste metaboliterna är glykolat som ger upphov till acidos samt slutmetaboliten oxalat, vilken orsakar njur- och hjärnskador. Det första steget, etylenglykol till glykolat, inhiberas av etanol. Steget glykolat till oxalat kan inte bromsas. Den letala dosen varierar, 1-1,5 ml/kg brukar anges.

Klinisk bild

Ca 30 min efter intag av etylenglykol begynnande berusning utan eufori. De följande timmarna tilltagande metabolisk acidos med djup­andning, omtöckning, ataxi. Njurpåverkan efter ca 24 h, sedan eventuellt anuri. Acidosutvecklingen försenas avsevärt vid samtidigt etanolintag.

Utredning

Blodprover: Blod-, elektrolyt-, lever-, koagulationsstatus, albumin, urea, total-CK, glukos, laktat, osmolalitet. Etanol, metanol, etylenglykol (det senare kan ibland analyseras på Karolinska, Solna, se nedan). Upprepade blodgaser.

Calciumoxalat-kristaller i urin är patognomont för etylenglykol-förgiftning i sent skede.

Vid uttalad, oklar metabolisk acidos i kombination med negativt P-Metanol eller om P-Etylenglykol inte kan bestämmas akut så beräkna:

anjongap: Na - (Cl + bikarbonat) och

osmolalitetsgap: P-Osm - (2 x Na + glukos + urea + 1,25 x etanol).

Osmolalitetsgapet är högt i tidig fas av förgiftning men sjunker i takt med att etylenglykol metaboliseras. Anjongapet å andra sidan är lågt initialt men stiger successivt. Samtidigt intag av etanol bromsar förloppet påtagligt.

Om båda ”gapen” är större än 20 mmol talar detta för metanol- eller etylenglykolförgiftning. Höga anjon- och osmolalitetsgap kan även ses vid laktatacidos, ketoacidos och njursvikt.

OBS. Viss blodgasapparatur (bl a Radiometer ABL) kan inte skilja laktat från glykolat. Ett högt blodgaslaktatvärde bör i vissa situationer inge misstanke om etylenglykolförgiftning.

Behandling

Behandlingen är olika beroende på i vilket skede patienten inkommer:

  1. Patienten inkommer tidigt och har ej hunnit utveckla svårare acidos (pH över 7,25): Ge omedelbart etanol i form av inf Glukos-etanol (glukos 50 mg/ml + etanol 100 mg/ml – färdigblandad lösning kan rekvireras från sjukhusapoteket), 600 ml ges på 20 min följt av en underhållsinfusion på 70-100 ml/timme (alkoholister kan behöva högre dos, detta gäller även vid dialys). Om P-Etanol redan vid ankomsten är >20 mmol/l avstår man från 20-minutersinfusionen men startar underhållsdosen. P-Etanol tas en gång per timme och infusions-hastigheten justeras tills en stabil nivå på 20-25 mmol/l erhålles. Etanolbehandlingen fortsättes tills P-Etylenglykol är under 4 mmol/l. Om initiala P-Etylenglykol är högt, >20 mmol/l, överväges hemodialys som elektiv behandling (alternativt CVVHD, som dock är betydligt mindre effektivt). Alternativ antidot, fomepizol, se nedan.
  2. Magsköljning följt av 50 g aktivt kol så fort som möjligt om patienten inkommit tidigt i förloppet.
  3. Patienten inkommer sent i förloppet och har hunnit utveckla grav metabolisk acidos. Patienten har nu en livshotande glykolatförgiftning som ska behandlas med omedelbar hemodialys. I väntan på dialys starta behandling med etanol enligt ovan samt korrigera acidosen med natriumbikarbonat 50 mg/ml i portioner om 200 ml. Antidotbehandling fortsättes under dialysen och doserna kan behöva justeras uppåt. Detta gäller både etanolinfusion och fomepizol (se nedan).
  4. Cirkulatorisk chock, systoliskt blodtryck under 80 mmHg, behandlas i första hand med inf Ringer-Acetat 500 ml på 20 min. Om dålig effekt överväg mer vätska och inotropi.
  5. Fomepizol (Fomepizole OPi) är en alternativ antidot till etanol.
  6. P-Etylenglykol är jourprov på Karolinska. Analysen tar cirka 1 tim. Om patienten inkommer sent kan P-Etylenglykol vara noll. Den enzymatiska metoden korsreagerar med propylenglykol och glycerol. Propylenglykol är väsentligt mindre toxiskt. För specifik diagnos fordras gaskromatografi och mass-spektrofotometri.


Senast ändrad