Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hypnotika/sedativa

Den vanligaste förgiftningstypen i Sverige. Hit hör läkemedel ur grupperna lugnande medel, ataraktika och sömnmedel. Cirka hälften av fallen har även alkohol i blodet. Den vanligaste preparatgruppen är bensodiazepiner och besläktade läkemedel.

Klinisk bild

Huvudsymtomet är sänkt medvetandegrad eller koma utan fokala neurologiska fynd. Övriga kännetecken:

  1. Andningsdepression (särskilt hos äldre och hos patient med kronisk lungsjukdom).
  2. Svårighet att hålla fri luftväg.
  3. Hypotension.
  4. Hypotermi.
  5. Generellt nedsatt muskeltonus.

Komplikationer: De vanligaste komplikationerna utgörs av aspirations-pneumoni samt tryckskador på perifera nerver och skelettmuskulatur som i sin tur kan orsaka kompartmentsyndrom, rhabdomyolys och njur-insufficiens.

Behandling

  1. Ventrikelsköljning och/eller koltillförsel utföres som regel ej. Vaken patient får dricka 50 g aktivt kol. Värdera risken för sänkt medvetande och aspiration.
  2. Antidotbehandling: Bensodiazepiner, zopiklon (Imovane), zaleplon (Sonata) och zolpidem (Stilnoct) kan behandlas med flumazenil (Lanexat), se separat vårdprogram.
  3. Aktiv andningsvård och aspirationsförebyggande åtgärder (sidoläge, rensugning av mun och svalg, oxygen, svalgtub, intubering och ventilatorbehandling efter behov).
  4. Blodgaskontroll och pulsoximetri på alla med sänkt medvetandegrad.
  5. Vid hypotension i första hand vätsketillförsel.

Senast ändrad