Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Insulin

Prognosen vid avsiktlig, suicidal insulinöverdosering är allvarlig. Om inte patienten mycket snart kommer till behandling är neurologiska sekvele vanliga hos de som överlever. Om patienten kommer snabbt till sjukhus är prognosen god.

Symtom

Hypoglykemi med irritabilitet, huvudvärk, illamående, kräkningar, svettig blek hud, excitation, tremor, konfusion, koma, kramper, takykardi, blodtrycksfall. Hypokalemi och eventuellt metabolisk acidos. Hjärnödem.

Behandling

  1. Snabbtest glukos och blodprov för laboratorieanalys av P-Glukos.
  2. Symtomgivande hypoglykemi ge inj Glukos 300 mg/ml, 50 ml iv.
  3. Upprepa denna dos om patienten ej vaknar.
  4. Vid massiv överdos startas direkt efter bolus infusion med glukos 100 eller 200 mg/ml, 250-500 ml/tim tills P-Glukos >7, därefter sänkning. Glukos 200 mg/ml kräver CVK.
  5. Ge inj Glucagon 1-2 mg im (om dålig effekt av glukos eller om venväg saknas).
  6. Om patienten är vaken ges kolhydrater po, för att återställa leverns glykogen (glukos iv stimulerar till ytterligare insulinfrisättning).
  7. Korrigera hypokalemi parallellt med glukosinfusion.
  8. Följ P-Glukos och P-Kalium inledningsvis och sedan varje timme första dygnet (flera dygn om långverkande insulin injicerats subkutant).
  9. Vid stor överdos av långverkande insulin kan kirurgisk excision av injicerat område övervägas om man kan känna en subkutan kvaddel.

Senast ändrad