Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Litium

Akut överdos hos icke litiumbehandlad person ger sällan allvarliga symtom på grund av långsam uppladdning i vävnaderna även om serumkoncentrationen är hög (>4 mmol/l).

Kronisk intoxikation hos litiumbehandlad patient genom gradvis ackumulation orsakad av dehydrering och/eller njurfunktions­nedsättning medför däremot ofta allvarliga symtom redan vid måttligt hög koncentration (2-3 mmol/l).

Tidsförlopp: Utveckling och regress av symtom kan vara långsam (flera dygn) och symtombilden kan vara förskjuten i förhållande till P-Litium. Den intracellulära fraktionen som står för huvuddelen av de toxiska effekterna passerar långsamt över cellmembranet.

Klinik

 1. Allmänna: Metallsmak, svettning, törst, feber, trötthet, konfusion.
 2. Neurologiska: Rastlöshet, tremor, muskeltonusökning, fascikulationer och nystagmus är vanligt förekommande. Atetotiska/­chorea­liknande rörelser, hallucinationer, kramper eller koma kan ses vid allvarlig förgiftning.
 3. Gastrointestinala: Aptitlöshet, illamående, kräkning, diarré.
 4. Cirkulatoriska: Hypotension och diverse EKG-förändringar.
 5. Renala: Polydipsi, polyuri, njurinsufficiens. Renal diabetes insipidus är vanlig vid kronisk förgiftning.

Utredning

P-Litium samt sedvanliga intoxikationsprover (etanol, metanol, paracetamol). Vid förhöjda P-Litium följes dessa initialt var fjärde-åttonde timme. Följ vätskebalans och njurfunktion.

Behandling

 1. Ventrikeltömning även något sent i förloppet vid akut intag av hög dos. Depåtabletter är oftast för stora för ventrikelsköljning och om ringa utbyte görs buköversikt. Om då tabletter ses startas tarmsköljning.
 2. Övervakning av vakenhetsgrad och njurfunktion/diures.
 3. EKG. Arytmiövervakning vid uttalade symtom.
 4. Vätske- och elektrolytkorrigering, P-Na >140 mmol/l. Ge rikligt med vätska iv, initialt inf NaCl 9 mg/ml med kaliumtillsats efter behov. Följ njurfunktionen och sikta på en timdiures på 150-200 ml/tim tills P-Litium är nära 0.
 5. Överväg akut hemodialys om P-Litium >2,5 mmol/l + svåra symtom eller njurfunktionsrubbning föreligger. Hemodialys ges under 4-6 timmar, därefter startas CVVHD på grund av rebound effekt. Vid avsaknad av konventionell HD påbörjas CVVHD omgående.S Vid dialysbehandling ges alltid samtidig vätske-behandling enligt punkt 4.
 6. Pröva amilorid (10 mg initialt, därefter 5 mg var 8:e tim) vid polyuri och hypernatremi tydande på renal diabetes insipidus.

Prognos

Bestående CNS-symtom eller njurskada kan bli följden, men även patienter med kvarstående neurologiska symtom flera veckor efter den akuta förgiftningen kan bli helt återställda.

Senast ändrad