Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Metanol

Uppkommer ibland genom förväxling mellan metanol och etanol och kan uppträda i epidemier. Kan också uppstå genom ackumulation av metanol efter en tids daglig förtäring av teknisk sprit (Tenol) innehållande etanol och metanol (10 %). Metanol metaboliseras i levern. Metaboliterna (formaldehyd och myrsyra) orsakar de toxiska effekterna med metabolisk acidos, ögonskador och CNS-skador. En viss del elimineras via njurar men mycket lång­samt. Vid svår förgiftning ansamlas även laktat som aggraverar den metabola acidosen.

Klinisk bild

Initialt berusningssymtom som upplevs annorlunda än vid etanolförtäring. Ju mer etanol patienten druckit samtidigt, desto senare kommer symtomen. Symtomen är illamående, kräkningar, dimsyn, eventuellt blindhet. Hyper­ventilation på grund av metabolisk acidos. I slutstadiet medvet­slöshet (hjärnödem), kramper och chock.

Utredning

Upprepade venösa eller artäriella blod­gaser.

Blodprover: Blod-, elektrolyt-, lever-, koagulationsstatus, albumin, urea, total-CK, glukos och osmolalitet. Etanol, metanol bestämning, akutprov, etylenglykol vid tveksamhet

Vid uttalad metabolisk acidos samt negativa P-Metanol/P­-Etylenglykol beräkna anjon- och osmolalitetsgap.

OBS! indikation för akut hemodialys eller CVVHD, det senare är dock mindre effektivt.

Behandling

Etanol (och fomepizol) hämmar metabolismen av metanol till myrsyra. Vid svår acidos ger man folinsyra samt startar dialys.

Se vpg ”Förgiftning – etylenglykol”.

Senast ändrad