Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

NSAID

God prognos även vid stor överdos, >2 g. Skärpt observation vid njursjukdom, hjärt- eller leverinsufficiens, SLE, hypovolemi och långvarig NSAID-behandling.

Klinisk bild

Om patienten varit symtomfri i 6 timmar är förgiftningsrisken liten.

Gastrointestinala: Halsbränna, illamående, kräkningar, buksmärtor.

CNS: Yrsel, tinnitus, huvudvärk och trötthet. Mindre vanligt är nystagmus, diplopi, psykos, delirium och kramper.

Njurar: Viss risk för njurpåverkan, framför allt hos riskpatienter.

Metabola: Ödemtendens beroende på natrium- och vätskeretention. Metabolisk acidos ses någon gång i svåra fall.

Utredning

Blodprover: Hb, elektrolytstatus, ASAT och ALAT. ”Intoxprover”. Vid massiv förgiftning även syrabas- och koagulationsstatus.

Behandling

Behandlingen är symtomatisk.

  1. Kol 50 g om dos inom 2 timmar.
  2. Vid GI-besvär ges PPI, t ex omeprazol/esomeprazol iv.
  3. Vätska po och iv för god diures.
  4. Diazepam vid kramper.

Senast ändrad