Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Paracetamol

Paracetamol finns i ett stort antal läkemedel: Acetaminofen, Alvedon, Alvedon forte, Citodon, Curadon, Curadon forte, NAPA, N-acetyl-p-aminofenol, Panodil, Panodil Brus, Panodil Extend, Panodil Forte, Panocod, Panodil Zapp, Perfalgan, Pro-Dafalgan, propacetamol, Reliv.

Metabolism och toxicitet

Snabb och god resorption. Metaboli­seras i levern. Bildning av reaktiva metaboliter som binds till glutation. Mer än 7,5 g till vuxen (>140 mg/kg, >120 mg/kg vid vikt >150 kg) innebär risk för leverskada. Potentiellt letal dos är >15 g, mindre för alkoholister och andra riskgrupper. Vid massiv överdos bildas stora mängder metaboliter som inte kan bindas till glutation (förrådet slut). Resultatet blir lever­cellskada ibland även njurskada.

Riskgrupper

Vid leversjukdom, alkoholism, behandling med vissa epilepsimedel som ger enzyminduktion, HIV, dehydrering och malnutrition finns indikation för antidot vid lägre paracetamolkoncentrationer i plasma.

Symtom och fynd

Initialt inga symtom. Medvetandepåverkan kan ses tidigt vid mycket hög plasmakoncentration. Tilltagande buksmärtor, illamående och kräkningar. Efter latens på 24 tim eller mer uppträder patologiska leverprover. Tilltagande symtom på leverskada de följande dygnen och eventuellt utveckling av fulminant leversvikt. Vid svår förgiftning ses ibland även akut njurinsufficiens. Denna kan uppkomma utan samtidig leverskada, eller som del i ett hepatorenalt syndrom.

Provtagning

P-Paracetamol (beträffande tid för provtagning, se nedan).

Blodprover: ASAT, ALAT, kreatinin, PK samt övriga intoxikationsprover, blodgaser med laktat, fosfat dag 2 och 3 vid leverskada.

Behandling

A. Om tidpunkten för tablettintaget är känd:

Om intag inom 2 timmar: Ventrikeltömning och/eller 50 g aktivt kol. Tag P-Paracetamol vid 4 tim, se nedan. Läkemedel som hämmar tarmmotiliteten (t ex opiater) kan ge fördröjd resorption och motivera ny provtagning senare än 4 tim om detta värde är måttligt förhöjt. Mycket högt 4-timmarsvärde/maxvärde (>3000 µmol/l) är ovanligt och kan motivera förlängd antidotbehandling och/eller dialys, kontakta GIC.

<4 timmar sedan tablettintag. Tag P-Paracetamol vid 4 tim och invänta svar. Om P-Paracetamol över 1000 µmol/l ges antidot enligt nedan. För riskgrupper, se ovan, gäller gränsen 650 µmol/l.

4-8 timmar sedan tablettintag. Tag P-Paracetamol omgående. I regel startar man antidotbehandling i väntan på provsvar. Om P-Paracetamol 6 timmar efter intaget är över 700 µmol/l ges antidot enligt nedan. För riskgrupper gäller gränsen 450 µmol/l. Motsvarande gränsvärden vid 8 tim är ca 500 µmol/l för ”friska” och 325 µmol/l för ”riskpatient”.

9-24 timmar sedan tablettintag. Tag P-Paracetamol och starta antidotbehandling omgående. Fortsätt denna om P-Paracetamol 12 timmar efter intaget är över 250 µmol/l. För riskgrupper gäller gränsen 160 µmol/l 12 timmar efter intaget. Följ lever- och njurfunktion. Om leverstatus väsentligen normalt 36 tim efter intag kan behandlingen avbrytas. Om inte fortsättes antidottillförseln tills levervärdena säkert vänt samt ALAT <3 och PK <2,0.

>24 timmar sedan tablettintag. Blodprover: Paracetamol (är då oftast icke mätbart), PK, ALAT, ASAT, Kreatinin. Invänta svar. Om symtom, paracetamol påvisbart eller PK >1,4 och/eller ALAT >3 påbörjas antidotbehandling. Symtomatisk leverskyddande behandling. Följ syra-basstatus. Kontakta GIC.

B. Om tidpunkt för tablettintaget är okänd: Tag P-Paracetamol och ge antidotbehandling på vid indikation. Om leverproverna är normala 36 timmar efter intaget eller 36 timmar efter ankomsten till sjukhuset så kan man avsluta eventuell antidotbehandling.

Antidotbehandling - infusion acetylcystein

Uppdaterat 2020-01-03

Acetylcystein ges intravenöst enligt nedanstående schema (A-C). Om antidot startas >9 tim efter intag fortsättes behandlingen på den lägsta dosnivån tills leverskada uteslutits (ALAT, PK normala 36 tim efter intaget) eller reverserats (levervärdena säkert vänt och PK <2,0). I normalfallet:

  1. 200 mg/kg i 500 ml glukos 50 mg/ml. Ges som infusion under 4 timmar. Detta motsvarar 50 mg/kg/tim.
  2. 100 mg/kg i 1000 ml glukos 50 mg/ml. Infusionen ges under 16 tim. Alternativt tillsätts halva mängden i 500 ml och ges på 2 x 8 tim.

Vid massiva överdoser (> 30 g eller högt 4-timmarsvärde, >2000 µmol/l), sent insatt behandling (>10 tim efter intag), överdoser med beredningar med långsam frisättning eller vid upprepade överdoser, rekommenderas kontakt med Giftinformationscentralen.

Tabellen anger mängd acetylcystein i ml som ska tillsättas enligt dosering ovan. Acetylcystein 200 mg/ml.

Vikt (kg)

A på 4 tim

B på 16 tim

40

40

20

50

50

25

60

60

30

70

70

35

80

80

40

90

90

45

Tabellen anger mängd acetylcystein i gram som ska tillsättas enligt dosering ovan.

Vikt (kg)

A på 4 tim

B på 16 tim

40

8,0

4,0

50

10,0

5,0

60

12,0

6,0

70

14

7,0

80

16,0

8,0

90

18,0

9,0

Handlägging vid intag av paracetamol, slow-releasepreparat (Alvedon 665 mg).

Dessa preparat drogs in 2017. Kontakta GIFTINFO eller GIC.

Levertransplantationsindikatorer

pH <7,30 på andra eller tredje dagen eller PK >6,5 och P-Kreatinin >300 µmol/l och encefalopati grad III eller IV.

Senast ändrad