Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Quetiapin

Antipsykosmedel (Seroquel, Alzen, Quentiapine). Blockerar serotonin- och dopaminreceptorer i hjärnan. Även antihistamin och antikolinerg verkan. Strukturellt liknande klozapin och TCA. Intag av 2-5 g innebär risk för måttlig förgiftning; >5 g risk för allvarlig förgiftning. Vid intag av depotpreparat kan symtomen komma först efter 5 timmar.

Kliniska fynd

 • Medvetandesänkning, växlande med agitation, mios, trög pupill-reaktion, kramper. Extrapyramidala symtom. Yrsel, ortostatism.
 • Illamående, kräkningar.
 • Takykardi, hypotension, cirkulationssvikt, förlängd QT-tid, breddökade QRS, VES, VT, AV-block. Arytmier vid massiv överdos.
 • Andningssvikt på grund av CNS-depression.
 • Malignt neuroleptikasyndrom.

Utredning

 • Elektrolytstatus och blodgaser. EKG.

Behandling

 1. Eventuellt ventrikelsköljning och/eller kolsuspension po. Upprepat kol om depottabletter.
 2. Överväg tarmsköljning (Laxabon) vid intag av depot-beredning.
 3. Övervakning av medvetande, andning, cirkulation och hjärtrytm.
 4. Vid hypotension ges vätska och eventuellt noradrenalin, undvik beta2-stimulerande medel.
 5. Vid kramper inj diazepam (Stesolid Novum) 5 mg/ml, 1-2 ml iv.
 6. Extrapyramidala biverkningar inj biperiden (Akineton) 5 mg/ml, 0,5-1 ml iv.
 7. Fysostigmin kan prövas vid centrala antikolinerga biverkningar.

Senast ändrad