Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Teofyllin

Skillnad akut respektive kronisk förgiftning

Kroniska förgiftning vid underhållsbehandling karakteriseras av svåra symtom vid lägre plasmakoncentrationer än vid en akut förgiftning. Av plasma­koncentrationen är det omöjligt att förutsäga vilka patienter som kommer att utveckla allvarliga symtom. Generella kramper vid kronisk förgiftning har dålig prognos.

Utredning

 1. P-Teofyllin, upprepas med 2-4 timmars intervall tills plasmakoncen-trationen säkert sjunkit.
 2. Syra-basstatus och P-Kalium upprepas samtidigt med P-Teofyllin.
 3. Arytmiövervakning.

Klinisk bild – symtom

 1. Gastrointestinala: Illamående, buksmärtor, uttalade och återkommande kräkningar, diarréer, hema­temes.
 2. Centralnervösa: Oro, rastlöshet, yrsel, tremor, hyperreflexi, hyperventilation, huvudvärk, kramper, medvetslöshet.
 3. Kardiella: Hypotension. Sinustakykardi. Förmakstakykardi, fladder-flimmer, VES, kammartakykardi, kammarflimmer.
 4. Metabola: Hypokalemi är typiskt, hyperglykemi, leukocytos, måttlig metabolisk acidos.

Behandling

 1. Ventrikelsköljning kan övervägas men ofta depottabletter som inte kan evakueras via sköljslang. Gastroskopi bör övervägas vid stigande värden, risk för hopklumpade tabletter (bezoar).
 2. Aktivt kol initialt 50 g, vid stor dos 100 g därefter 25 g varannan timme.
 3. Vid upprepade kräkningar ge inj Ondansetron 2 mg/ml, 4 ml långsamt iv.
 4. Ge inj esomeprazol (Nexium) 40 mg iv. Intoxikationen leder till hypersekretion av saltsyra i ventrikeln.
 5. Vätske- och elektrolytkorrektion (ofta krävs hög dos kaliumklorid, försiktighet med alkalitillförsel).
 6. Ventilatorbehandling på vid indikation.
 7. Oro och exitation behandlas med upprepade doser diazepam iv.
 8. Supraventrikulär takyarytmi, behandlas med inj metoprolol (Seloken) 1 mg/ml, 2,5-5 ml iv, eventuellt upprepat. Inj adenosin 5 mg/ml. 1-3 ml iv är ett alternativ. Ventrikulära takyarytmier behandlas i första hand med metoprolol i andra hand med inj/inf lidocain (Xylocard).
 9. Kramper måste behandlas snabbt och kraftfullt. I första hand inj diazepam (Stesolid Novum) 5 mg/ml, 2-4 ml iv. Vid terapisvikt inf Propofol iv till krampfrihet. Detta kräver ventilatorbehandling.

Hemoperfusion är mycket effektivt men sällan tillgängligt. Indikationer för dialys: HD med high-flux membran anses vara effektivt. Vid akut teofyllinförgiftning: Plasma-koncentration >555 µmol/l, kramper, livshotande arytmier samt stigande plasmanivå eller klinisk försämring trots optimal terapi. Vid kronisk teofyllinförgiftning påbörjas dialys vid en koncentration över 333 µmol/l samt om behandling med upprepat kol inte kan ges.

Senast ändrad