Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Warfarin

Relativt ovanlig men potentiellt livshotande förgiftning. Fastställ att intoxikation föreligger. Detta kräver ibland upprepade kontroller av PK eftersom påverkan på PK dröjer 10-15 tim efter intag. Snabb ökning av PK ses vid intag av hög dos.

Utredning

  • Kontrollera eventuell blödning (näsa, urin, hud, GI-kanalen mm).
  • Kontrollera och följ PK, APT-tid och B-Hb. PK följes var 4-6 timme initialt, senare kan kontrollerna glesas ut. Är PK opåverkat 24 tim efter uppgivet intag så föreligger inte förgiftning (detta förutsätter att K-vitamin eller koagulationsfaktorer inte givits).
  • Patologiska leverprover eller leversjukdom innebär ökad risk för allvarlig koagulationspåverkan.

Behandling

  • Rådfråga koagulationsjour och/eller GIC.
  • Indikation för intensivvård första dygnen om intag av hög dos.
  • Magsköljning och aktivt kol på vid indikation.
  • Lindriga fall där patienten inte står på warfarin och PK stigit till >2 först efter 1 dygn men inga symtom ges K-vitamin po 10 mg x 2.
  • Vid allvarlig förgiftning där PK stigit till >2 redan inom ett dygn eller vid spontana blödningar ges inj K-vitamin 20 mg x 2 iv i minst 4 doser. PK kontrolleras 2 gånger per dygn även dygnet efter avslutad antidot-behandling och 1 gång dag 2 och 4 därefter.
  • Om blödning och PK >4 ge faktorkoncentrat (Ocpelx, Confidex) enligt åtgärder vid allvarlig blödning, se procedurer, Warfarin.
  • Patient som behandlas med warfarin. Lindrig ”överdos” behandlas med K-vitamin 2-5 mg iv eller po. Ta PK med tätare intervall. Om stigande tendens överväg ytterligare K-vitamin och plasma/Confidex enligt ovan. Om PK faller under 2,0 ger man LMH tills PK åter kunnat ställas in i önskvärt intervall genom återinsättning av warfarin. Efter hög dos K-vitamin ses viss resistens mot warfarin.

Senast ändrad