Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ascites

Klinisk bild

Växande bukomfång, ofta med perifera ödem.

Utredning

Ultraljud buk vid tveksamhet om ascites föreligger.

Blodprover: Blod-, elektrolyt-, leverstatus, albumin, CRP, PK.

Diagnostisk och/eller terapeutisk laparocentes, se procedurer. Diagnostisk laparocentes görs vid ascitesdebut. Prov från ascites för albumin, LPK (inkl poly/mono) samt odling. Överväg cytologi, vid misstanke om peritoneal carcinos. Serumalbumin minus ascites-albumin >11 g/l säkerställer portal hypertension (>95 % säkerhet). Polymorfonukleära granulocyter >0,25 x 109 bekräftar diagnosen spontan bakteriell peritonit.

Behandling vid cirrhosrelaterad ascites

Terapeutisk laparocentes: Börja med terapeutisk paracentes varvid hela ascitesvolymen kan avlägsnas. Inf albumin 200 g/l, 100 ml/2,5-3 l tappad ascites som volymexpansion (= 8 gram ersatt albumin/l tappad ascites).

Natriumrestriktion: För att minska bildningen av ascites rekommenderas natriumrestriktion till 90 mmol Na/dag (≈1 tsk ≈6 g NaCl). Patienter med ascites har ofta lågt P-Natrium orsakad av vattenretention. Hyponatremin orsakas av utspädning och ska ej behandlas med Na-tillförsel. Vid P-Natrium <120 mmol/l kan vätskerestriktion 1500 ml/dygn användas.

Vätskebalans: Vätskerestriktion i första hand (1500 ml per dag). Annars tillägg av tabl Spironolakton 50-100 mg x 1 (max 400 mg/d) och eventuellt tabl furosemid 20-40 mg x 1 (max 160 mg/d). Målsättningen är viktminskning 0,5 kg/dygn (vid perifera ödem betydligt mer). Om målet ej uppnås inom 4-5 dygn kan diuretikadoserna dubbleras. Kontroll av elektrolyter och kreatinin på grund av risk för hyperkalemi och prerenal njursvikt.

Betablockad: Icke selektiv betablockad sätts ut vid refraktär ascites.

Spontan bakteriell peritonit. Vid encefalopati, feber/subfebrilitet eller buksmärtor hos patient med ascites ska spontan bakteriell peritonit misstänkas. Se ovan under utredning. Behandling:

  • Inj Cefotaxim 1 g x 3 x V eller inj Ciprofloxacin 500 mg x 2 x V.
  • Inf albumin 1,5 g/kg kroppsvikt dag 1, och 1 g/kg dag 2-3.
  • Sätt ut NSAID, ACE-hämmare och icke-selektiv betablockad.

ICD-kod: R18.9

Uppdaterad: 2018-05-23