Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Leverencefalopati

Bakgrund

Leverencefalopati är ett reversibelt neuropsykiatriskt tillstånd med störningar i beteende, vakenhet och motoriska funktioner, flapping tremor. Multifaktoriell orsak med bland annat nedsatt clearence av blodburna toxiner (ammonium). Ofta utlöst av t ex lindrig infektion, dehydrering, ökat alkohol-intag, förstoppning. Normal ammoniumkoncentration bör föranleda omvärdering av diagnosen.

Klinsk bild

Gradering 1-4 av leverencefalopati enligt ”New Haven” kriterier. Initialt kan dock patienten ha obetydliga symtom som kan vara svåra att upptäcka.

Grad I. Kognitiv- eller beteendestörning uppmärksammad av personen själv, närstående eller undersökare.

Grad II. Uppenbar personlighetsförändring, nedsatt uppmärksamhet, desorientering gällande tid, dyspraxi.

Grad III. Somnolens, uppenbar desorientering, bisarrt beteende.

Grad IV. Koma.

Behandling

Vid leverencefalopati finns nästan alltid en utlösande faktor och korrigering av denna leder till snabb förbättring.

Laktulos: Dosera för 2-3 avföringar per dygn. Vid förstoppning ges mixt Laktulos 670 mg/ml, initialt 30 ml varannan timme till tarmtömning. Därefter snabb dosreduktion för att undvika dehydrering. Underhållsdosen är vanligen 10-90 ml dygn. Vid nedsatt vakenhet kan laktulos ges via ventrikelslang eller som lavemang (300 ml laktulos blandat i 700 ml vatten).

Undvik sedativa, antidepressiva och centralt verkande analgetika. Kontrollera FASS. Vid agitation i 1:a hand haloperidol, vid sömnstörning hydroxyzin.

Profylax

Leverencefalopati är ett recidiverande tillstånd och patienterna bör erhålla profylax mot detta. I första hand används laktulos enligt ovan. Patienterna ska instrueras till dosjustering vid diarré eller utebliven tarmtömning. Tillägg av tabl rifaximin (Xifaxan) 550 mg x 2 om otillräcklig effekt. Bedöm lämpligheten av körkortsinnehav. Patienten löper risk för malnutrition och proteinrestriktion kan vara skadligt (dietistkontakt).

ICD-koder: Leversvikt utlöst av alkohol K70.4; Leversvikt ospecificerad K72.9

Senast ändrad