Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Trombocytopeni

Definition

TPK är normalt >150 x 109/l. Ökad blödningsrisk ses vid TPK <30.

Orsaker

Orsaken är antingen en minskad produktion eller ökad destruktion.

 • Idiopatisk trombocytopen purpura, (ITP, autoimmuna antikroppar mot GPIIb/IIIa-receptorn) eller associerad med annan sjukdom, t ex SLE, lymfom.
 • Benmärgspåverkan på grund av cytostatika, B12-brist, leukemi, lymfom, alkoholmissbruk mm.
 • Disseminerad intravasal koagulation (DIC).
 • Hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) eller trombotisk trombocytopen purpura (TTP, vWF multimerer binds till trombocyter som aggregerar), sepsis eller carcinomatos.
 • Infektioner (HIV , Hepatit C m fl).
 • Läkemedel (heparin, kinidin, tiazider, ASA m fl).
 • Mjältförstoring.

Klinisk bild

Beroende på graden av trombocytopeni. Patienter med TPK <30 x 109/l behöver inte ha symtom. Blödningar från hud, munhåla, näsa eller allvarlig inre blödning förekommer. Vid malign blodsjukdom ofta feber och infektions­symtom. Mjältförstoring?

Utredning

Hos patienter med trombocytopeni utan symtom så kan pseudo-trombocytopeni på grund av trombocyt-aggregation föreligga. Kontrollera TPK i citratrör. Om TPK då är normalt ingen ytterligare åtgärd.

Blodprover: Blod- och elektrolytstatus, B-Celler, CRP, PK, APTT, HIV, Hepatit C. Blod­gruppering vid TPK <30 x 109/l.

Behandling

 1. Sätt ut läkemedel som kan påverka trombocytfunktion, t ex trombocyt-hämmare, ASA och NSAID.
 2. Om huvudvärk: Uteslut intrakraniell blödning akut med DT hjärna.
 3. Patienter med TPK <30 x 109/l eller vid mindre uttalad trombocytopeni komplicerad av blödning är inläggningsfall.
 4. Överväg profylaktisk trombocyttransfusion till patienter med känd malignitet och cytostatikabehandling och sjunkande TPK <10.
 5. Vid misstanke om ITP (normal blodbild förutom lågt TPK, ingen mjält­förstoring eller annan bakomliggande sjukdom) ges tabl prednisolon 1-2 mg/kg x 1 po, samt vid svår blödning även inj gammaglobulin 0,4 g/kg iv i 3-5 dagar.
 6. Trombocytkoncentrat ges endast om patienten har pågående blödning av klinisk betydelse som ej upphör med lokal behandling (t ex näsblödning).

ICD-kod: D69.6

Senast ändrad