Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ventrikelsköljning via grov ventrikelslang

Indikation

Utföres i utvalda fall, efter snabb kontakt med giftinformations­centralen, vid misstänkt allvarlig tablettförgiftning och max 1 tim förflutit från tablettintag till åtgärd. Exempel på organtoxiska medel där indikation för ventrikelsköljning kan finnas är antiarytmika, antiepileptika, colchicin, klorokin, kaliumklorid, tricykliska antidepressiva. De tricykliska antidepressiva som finns är amitriptylin, klomipramin och notrtriptylin.

Indikation kan föreligga senare i förloppet efter överdosering av slow release preparat (t ex Theo-Dur) eller intag av antikolinerga medel (t ex tricykliska antidepressiva, karbamazepin).

Proceduren är inte riskfri i sig och kräver monitorering av EKG och syresaturation samt i regel narkosassistans med sedering/intubation.

Ventrikelsköljning utföres normalt ej vid intag av enbart sederande preparat, ej heller vid intag av petroleumprodukter (t ex tändvätska, lacknafta) eller frätande ämnen (t ex alkali, ammoniak, syror).

Utförande

  1. Vänster sidoläge. Vid medvetandepåverkan krävs intubation.
  2. Vaken patient sväljer den grova ventrikelslangen via munnen. Hos intuberad patient för man ned slangen i esofagus och bevakar att trachealtuben och andningen inte påverkas negativt.
  3. Använd kroppsvarmt kranvatten. Patienten har huvudändan lätt upplyftad. Tillför vatten i ca 500 ml portioner via ”tratt”. Särskilt ”sköljset” underlättar. Låt vattnet blanda sig med magsafterna under ca 10 s, massera övre delen av buken lätt.
  4. Sänkt huvudändan och fria änden av ventrikelslangen. Låt vattnet rinna ut passivt. Proceduren upprepas flera gånger, tills magvätskan är helt klar och fri från eventuella tablettrester.
  5. Efter proceduren ges aktivt kol (suspension 50 g) på vid indikation via slangen. (Se även under inledande avsnitt ”Förgiftningar”).

Operationskod: DJ016

Senast ändrad