Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ventrikelsköljning via grov ventrikelslang

Indikation

Individuell bedömning. Utföres i de flesta fall om

  • Misstänkt potentiellt allvarlig peroral förgiftning, således ej vid förgiftning med enbart sederande preparat. Ventrikeltömningen bör utföras inom 1 timme för flytande beredningar och inom 2 timmar för tabletter. Observera att indikation kan föreligga även senare i förloppet, exempelvis efter överdosering av slow release preparat (t ex Theo-Dur) eller intag av antikolinerga medel (t ex tricikliska antidepressiva, karbamazepin).
  • Patienten har intuberats.

Utföres i regel ej vid intag av petroleumprodukter (t ex tändvätska, lacknafta) eller frätande ämnen (t ex alkali, ammoniak, syror, fenol). Rådgör med Giftinformationscentralen.

Utförande

  1. Vänster sidoläge. Vid medvetandepåverkan krävs intubation.
  2. Vaken patient sväljer den grova ventrikelslangen via munnen. Hos intuberad patient för man ned slangen i esofagus och bevakar att trachealtuben och andningen inte påverkas negativt.
  3. Använd kroppsvarmt kranvatten. Patienten har huvudändan lätt upplyftad. Tillför vatten i ca 500 ml portioner via ”tratt”. Särskilt ”sköljset” underlättar. Låt vattnet blanda sig med magsafterna under ca 10 s, massera övre delen av buken lätt.
  4. Sänkt huvudändan och fria änden av ventrikelslangen. Låt vattnet rinna ut passivt. Proceduren upprepas flera gånger, tills magvätskan är helt klar och fri från eventuella tablettrester.
  5. Efter proceduren ges aktivt kol (suspension 50 g) på vid indikation via slangen. (Se även under inledande avsnitt ”Förgiftningar”).

Operationskod: DJ016

Senast ändrad 2019-10-03