Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Syrarelaterad sjukdom/symtom i matstrupe och magsäck

Vad bör behandlas

Indikationer för behandling med protonpumpshämmare (PPI) är magsår, gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) samt profylax mot magsårsblödning hos riskpatienter, till exempel multisjuka patienter med fler än ett läkemedel som kan ge ökad blödningsrisk. Vid ulcussjukdom och samtidig infektion med Helicobacter pylori ska alltid eradikering genomföras. Profylax med PPI kan övervägas vid långtidsbehandling med
ASA eller COX-hämmare. Kortisonbehandling ensamt motiverar
inte profylax.

Icke-farmakologisk behandling

Vid GERD rekommenderas viktnedgång hos överviktiga. Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Höj huvudändan under sömn.

Vilka läkemedel bör användas

Protonpumpshämmare (PPI), är förstahandsmedel.
Omeprazol 20 mg en gång per dag räcker i de flesta fall. Eradikera alltid vid HP-positivt duodenal- och ventrikelulcus. Samma preparat och behandlingstider som för yngre vuxna.

GERD

Symtomatisk gastroesofageal refluxsjukdom bör alltid behandlas med den lägsta underhållsdos av PPI som ger god symtomkontroll alternativt vid behovsbehandling (on demand).

Vilka läkemedel/kombinationer bör användas
med försiktighet/undvikas

H2-receptorantagonister bör undvikas hos äldre på grund av risk för konfusion. Beakta risken för interaktioner mellan PPI och flera läkemedel.

Observera risk för reboundsymtom vid utsättning.

När/hur avsluta läkemedelsbehandling

  • Ompröva regelbundet långtidsbehandling (>2 månader)
    med PPI.
  • Om ingen av ovanstående indikationer föreligger, ska
    behandlingen avslutas.
  • Eventuella utsättningsförsök görs under noggrann
    uppföljning.

Vid långvarig behandling med PPI finns en viss, om än svag, riskökning för tarminfektion, osteoporos och pneumoni. Därför ska långvarig behandling med PPI regelbundet omvärderas.

Rebound är ett fenomen som beror på en tillfällig och övergående ökad bildning av magsyra efter syrahämmande behandling. Symtom på rebound kan misstolkas som återkomst av grundsjukdomen.

Janusinfo. Janusmed interaktioner

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Dyspepsi och reflux – en systematisk litteraturöversikt. SBU-rapport 2007

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Blödande magsår – en systematisk litteraturöversikt. SBU-rapport 2011

Socialstyrelsen. Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2017

Madanick RD. Proton pump inhibitor side effects and drug interactions: Much ado about nothing? Cleve Clin J Med. 2011 Jan;78(1):39-49

Senast ändrad