Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vulvovaginal atrofi

Vad bör behandlas

Ungefär hälften av alla postmenopausala kvinnor har symtom på vulvovaginal atrofi i form av torrhetskänsla, sveda, irritation, klåda och samlagssmärta. Andra symtom på östrogenbrist i underlivet kan vara urinträngningar och upprepade urinvägsinfektioner. Dessa symtom tilltar ofta med åldern.

Icke-farmakologisk behandling

Hormonfri vaginalgel kan ha viss symtomlindrande effekt men bygger inte upp slemhinnan och motverkar inte lokala infektioner.

Vilka läkemedel bör användas

Lokalt applicerat östrogen är en mycket effektiv behandling vid vulvovaginal atrofi och kan erbjudas nästan alla kvinnor. Enda kontraindikation till lokal östrogenbehandling är för närvarande hormonberoende bröstcancer med tilläggsbehandling av aromatashämmare. Kvinnor som har haft bröstcancer och som inte använder aromatashämmare kan behandlas med lokalt östrogen, inklusive de som använder tamoxifen.

Studier pågår som utvärderar effekt och säkerhet av lågdos lokalt östrogen till patienter med hormonberoende bröstcancer och tilläggsbehandling med aromatashämmare. Initialt sker en mycket låg systemisk absorption som är övergående i takt med att slemhinnan byggs upp. Lokal östrogenbehandling ökar inte risken för vare sig bröstcancer eller livmodercancer och gestagentillägg är därför inte nödvändigt.

För lokal östrogenbehandling finns både östradiol och östriol. Samtliga preparat har visat god effekt vid symtom på vulvovaginal atrofi jämfört med placebo. Effekten är dosberoende och östradiolpreparat är mer potenta än östriolpreparat, särskilt när det gäller urogenital slemhinna.

Vid behandling med vaginaltablett, kräm och vagitorium rekommenderas daglig applikation under de första två veckorna och därefter två gånger i veckan som underhållsbehandling eller oftare om så behövs. Vaginalringen byts var tredje månad. Vissa kvinnor och särskilt äldre kan behöva hjälp att sätta in ringen, framför allt första gången. De olika beredningarna kan ha praktisk betydelse. Vidare kan kostnaden spela roll då till exempel vaginaltabletten inte ingår i läkemedelsförmånen.

Vilka läkemedel/kombinationer bör undvikas/särskilt beaktas

Tablett estriol 1 mg rekommenderas inte som standardbehandling vid lokala östrogenbristsymtom då denna medicinering kan ge systempåverkan med ökad risk för endometriehyperplasi och endometriecancer.

Generellt rekommenderas inte systemisk östrogenbehandling vid symtom på vulvovaginal atrofi då sådan behandling inte är lika effektiv som lokal behandling. Vidare kan systemisk behandling till och med öka incidensen av stressinkontinens.

När/hur avsluta läkemedelsbehandling

Behandlingen bör pågå så länge effekt önskas och kan rekommenderas livet ut såvida det inte finns kontraindikation. När man avslutar behandlingen försvinner effekten snabbt.

Cody JD, Jacobs ML, Richardson K, Moehrer B, Hextall A. Oestrogen therapy for urinary incontinence in post-menopausal women. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Oct 17;10:CD001405

Dueñas-Garcia OF, Sullivan G, Hall CD, Flynn MK, OʼDell K. Pharmacological Agents to Decrease New Episodes of Recurrent Lower Urinary Tract Infections in Postmenopausal Women. A Systematic Review. Female Pelvic Med Reconstr Surg. 2016 Mar-Apr;22(2):63-9

Le Ray I, Dell'Aniello S, Bonnetain F, Azoulay L, Suissa S. Local estrogen therapy and risk of breast cancer recurrence among hormone-treated patients: a nested case-control study. Breast Cancer Res Treat. 2012;135(2):603-9

Lethaby A, Ayeleke RO, Roberts H. Local oestrogen for vaginal atrophy in postmenopausal women. Cochrane Database Syst Rev. 2016 aug 8

Svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG). Arbets- och referensgrupp (ARG) för vulvasjukdomar. Vulvovaginala sjukdomar. Rapport nr 71, 2013

Senast ändrad