Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Beakta pris och indikation i val av echinokandin

En ny upphandling av echinokandiner vid invasiva svampinfektioner har gjorts i Region Stockholm inför 2019. Nu när generika börjar komma har prisbilden förändrat sig kraftigt och det finns anledning att rekommendera den echinocandin som har lägst pris i första hand.

Echinocandinerna förefaller väsentligen lika i effekt och i de flesta fall utbytbara, men det finns väldigt få direkt jämförande studier. Godkända indikationer, kontraindikationer samt eventuell interaktionsproblematik för respektive echinocandin måste beaktas.

Expertgruppen för infektionssjukdomar har gjort prisjämförelser utifrån behandling (ej som profylax) av vuxna personer och använt de doseringsrekommendationer som anges i Fass. Echinokandinerna rekommenderas då i följande rangordning (summan inom parentes anger genomsnittlig behandlingskostnad för tio vuxna patienter under tio dagar):

  1. kaspofungin – Cancidas (89 000 kr)
  2. anidulafungin – Ecalta (141 000 kr)
  3. mikafungin – Mycamine (saknar i dagsläget upphandlingsavtal och har ett högre pris)

Särskilda aspekter på val av echinokandin:

  • Micafungin är den enda echinocandinen som är godkänd för profylax mot Candida-infektion. (Profylaxindikationen har inte ingått i den prismässiga jämförelsen av echinocandinerna.)
  • Kaspofungin och micafungin har godkänd indikation för användning till barn vilket anidulafungin saknar. Till barn rekommenderas i första hand caspofungin.
  • Anidulafungin är den enda echinokandinen som inte behöver dosjusteras vid kraftigt nedsatt leverfunktion.
  • I allmänhet avstår man från att ge micafungin till patienter med ökad risk för leverpåverkan

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för infektionssjukdomar

Senast ändrad 2019-07-03