Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Beakta pris och indikation vid val av echinokandin

En ny upphandling av echinokandiner vid invasiva svampinfektioner har gjorts i Region Stockholm inför 2020. Generika förändrar prisbilden kraftigt och det finns anledning att välja den echinocandin som har lägst pris i första hand.

Echinocandinerna förefaller väsentligen lika i effekt och i de flesta fall utbytbara, men det finns väldigt få direkt jämförande studier. Vid val av echinokandin måste godkända indikationer, kontraindikationer samt eventuell interaktionsproblematik beaktas.

Expertgruppen för infektionssjukdomar har gjort prisjämförelser utifrån behandling (ej som profylax) av vuxna personer och använt de doseringsrekommendationer som anges i Fass. Echinokandinerna rangordnas efter en genomsnittlig behandlingskostnad för tio vuxna patienter under tio dagar. Välj den billigaste echinocandinen enligt nedan om inte särskilda skäl föreligger:

  1. kaspofungin – Cancidas (78 000 kr*)
  2. anidulafungin – Anidulafungin Teva (86 000 kr*)
  3. mikafungin – Mycamine (130 000 kr*)
    *genomsnittlig behandlingskostnad för tio vuxna patienter under tio dagar

Särskilda aspekter på val av echinokandin:

  • Mikafungin är den enda echinocandinen som är godkänd för profylax mot Candida-infektion. (Profylaxindikationen har inte ingått i den prismässiga jämförelsen av echinocandinerna.)
  • Kaspofungin och mikafungin har godkänd indikation för användning till barn vilket anidulafungin saknar. Till barn rekommenderas i första hand kaspofungin.
  • Anidulafungin är den enda echinokandinen som inte behöver dosjusteras vid kraftigt nedsatt leverfunktion.
  • I allmänhet avstår man från att ge mikafungin till patienter med ökad risk för leverpåverkan.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för infektionssjukdomar

Senast ändrad

Uppdaterat
2020-03-02
(ursprungligen publicerat 2019-05-16)