Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Våga sätt ut protonpumpshämmare om tydlig indikation saknas

Förskrivningen av protonpumpshämmare, PPI, ökar ständigt. Ökningen är inte ett resultat av att incidens/prevalens av syrarelaterade sjukdomar ökar och inte heller orsakad av befolkningsökningen i Stockholms läns landsting.

Expertgruppens bedömning är att protonpumpshämmare förskrivs utanför indikation och att behandlingen inte omprövas och avslutas i den utsträckning som den borde göras. Expertgruppen vill därför betona att det, som vid all läkemedelsbehandling, är viktigt att ompröva indikationen för behandling vid varje receptförnyelse och att avsluta behandlingen om det inte finns en klar behandlingsindikation.

Indikationer för behandling med PPI är:

  • gastroesofageal refluxsjukdom
  • ulkussjukdom
  • ulkusprofylax i förekommande fall
  • eradikering av infektion med Helicobacter pylori
  • behandling av Zollinger-Ellisons syndrom.

Användande av protonpumpshämmare är förknippat med flera negativa konsekvenser och därför ser expertgruppen det som angeläget att minska användningen. De risker som förknippas med långtidsbehandling med PPI är pneumoni, clostridieinfektioner och höft-, kot- och handledsfrakturer.

Det kan uppstå reboundfenomen när behandlingen med PPI avslutas. Under pågående behandling är syraproduktionen låg och när behandlingen avslutas kan syraproduktionen öka kraftigt under en tid och ge symtom som gör att patienten inte tror sig kunna vara utan PPI. Tyvärr finns inga evidensbaserade råd för hur man går tillväga för att undvika dessa reboundfenomen vid utsättning. Rådet är dock att behandlingen avslutas tvärt och att eventuella syrarelaterade besvär de närmaste en till två veckorna kuperas med antacida vid behov

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för mag- och tarmsjukdomar

Källa

  1. Eom CS, Jeon CY, Lim JW, Cho EG, Park SM, Lee KS. Use of acid-suppressive drugs and risk of pneumonia: systematic review and meta-analysis. CMAJ 2011;183(3):310-9. PubMed
  2. Leonard J, Marshall JK, Moayyedi P. Systematic review of the risk of enteric infection in patients taking acid suppression. Am J Gastroenterol. 2007;102:2047-56. PubMed
  3. Howell MD, Novack V, Grgurich P, Soulliard D, Novack L, Pencina M et al. Iatrogenic gastric acid suppression and the risk of nosocomial Clostridium difficile infection. Arch Int Med. 2010;170(9):784-90. PubMed
  4. Ngamruengphong S, Leontiadis GI, Radhi S, Dentino A, Nugent K. Proton pump inhibitors and risk of fracture: a systematic review and metaanalysis of observational studies. Am J Gastroenterol. 2011;106:1209-18. PubMed
  5. Backman L, Schmidt D, Vitols S. Protonpumpshämmare misstänks ge allvarliga biverkningar. Läkartidningen. 2013;16

Senast ändrad 2019-11-22