Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedelsvärdering: Vedolizumab (Entyvio) vid Mb Crohn hos vuxna

Sammanfattande värdering

Vedolizumab är en monoklonal antikropp som utövar effekt genom att motverka lymfocytmigration till inflammerad tarm och tillför en ny verkningsmekanism och annan säkerhetsprofil än etablerade metoder. För patienter som inte svarat på eller fått vikande effekt av första linjens behandling eller TNF-hämmarbehandling är vedolizumab ett värdefullt tillskott i behandlingsarsenalen.

Vedolizumab (Entyvio) subventioneras i andra linjen för patienter som inte nått behandlingsmålet med konventionell terapi och som inte är lämpliga för behandling med en TNF-hämmare. Läkemedlet subventioneras i tredje linjen för patienter som inte nått behandlingsmålet med en TNF-hämmare.

Indikation och dosering

Vedolizumab (Entyvio) är godkänt för behandling av vuxna patienter med Mb Crohn med måttlig till svår sjukdomsaktivitet som inte svarat tillfredsställande på, som uppvisat avtagande behandlingssvar eller som är intoleranta mot konventionell behandling eller en TNF-hämmare.

Den rekommenderade dosen av vedolizumab är 300 mg administrerat som en intravenös infusion vecka noll, två och sex, och därefter var åttonde vecka.

Verkningsmekanism

Vedolizumab är en monoklonal antikropp, utan musantigen, som motverkar lymfocytmigration till inflammerade tarmområden genom att motverka interaktionen mellan 4,7-integrin på lymfocyter och mukosalt ”addressin cell adhesion molekyl 1” på endotelceller. Mukosalt ”addressin cell adhesion molekyl 1” uttrycks selektivt i endotel i tarmarnas kärlbädd och ökar påtagligt vid inflammatoriska tarmsjukdomar.

Vedolizumab har en likande verkningsmekanism som natalizumab, som påverkar alla 4-integrinheterodimerer. Några patienter som har behandlats med natalizumab har utvecklat så kallad progressiv multifokal leukoencefalopati (PML), en mycket allvarlig hjärninfektion.

Klinisk effekt

Vedolizumab har studerats på såväl patienter med ulcerös kolit och som Mb Crohn. Två publikationer redovisar skillnader mellan vedolizumab och placebo vid Mb Crohn. Sandborns publikation redovisar resultat från två studier.

På patienter med otillräckligt svar på TNF-hämmare resulterar behandling med vedolizumab i att var sjunde patient går i klinisk remission med CDAI ≤ 150. Hos patienter som svarat på den initiala behandlingen kvarstår effekten hos 21 procent om behandlingen avbryts. Om behandlingen fortgår var fjärde eller var åttonde vecka är andelen som kvarstå i remission 15–18 procent högre.

En dubbelblind fas III-studie [1] inkluderade 368 patienter med aktiv Mb Crohn som inte hade svarat på behandling med steroider, imunosuppressiva eller TNF-hämmare. Behandling med adalimumab inom 30 dagar före start eller infliximab eller certolizumab inom 60 dagar var inte tillåtet. Cirka 50 procent hade behandlats med minst en TNF-hämmare tidigare. Det använda effektmåttet var CDAI [2]. I denna studie noterades klinisk remission (CDAI ≤ 150) hos 6,8 procent i placebogruppen och hos 14,5 procent i vedolizumab-gruppen efter sex veckor och två doser vedolizumab 300 mg vecka 0 och vecka 2 (NNT 13). Avseende CDAI-100 respons, det vill säga en mer än 100 poängs förbättring på CDAI-skalan, förelåg ingen signifikant skillnad mellan grupperna efter sex veckor i denna studie.

I samma publikation redovisas data från en studie på 747 patienter som hade svarat på vedolizumab och sedan randomiserats till vedolizumab var fjärde eller var åttonde vecka eller placebo under 52 veckor. Klinisk remission kvarstod hos 21,6 procent i placebogruppen och hos 39 procent med vedolizumab var åttonde vecka och hos 36,4 procent i gruppen med vedolizumab var fjärde vecka.

I en dubbelblind fas III-studie [3] jämfördes vedolizumab med placebo på 416 patienter som inte svarat på behandling med TNF-hämmare. Efter sex veckor förelåg ingen signifikant skillnad avseende remission jämfört med placebo (primärt utfallsmått). Efter tio veckor däremot var 26,6 procent i vedolizumabgruppen i remission (CDAI ≤ 150) jämfört med 12,1 procent i placebogruppen (NNT 6,9). Även CDAI-100 vid sex veckor var signifikant högre i vedolizumab-gruppen (39,2 procent) jämfört med placebo (22,3 procent).

Långtidsdata på 19 patienter med Mb Crohn har presenterats och endast 4 av dessa uppnådde klinisk remission [4].

Inga fall av PML uppkom. Men än så länge är det för få patienter för att kunna utesluta att sådana biverkningar kan uppstå med detta preparat.

Farmakokinetik och interaktioner

I de tidiga studierna administrerades vedolizumab subkutant, med dosering per kg kroppsvikt. I den mest omfattande studien på patienter med Mb Crohn användes samma dos, 300 mg iv, till alla patienter. I studien på underhållsbehandling var dosering var fjärde vecka inte säkert bättre är dosering var åttonde vecka. Det borde finnas förutsättning för dosoptimering om detta preparat kommer till användning.

Risker för läkemedelsinteraktioner är inte kända.

Säkerhet

I den mest omfattande studien [1] noterades fler fall av allvarliga biverkningar i vedolizumabgruppen – 24,4 procent mot 15,3 procent i placebogruppen. Fem dödsfall, varav fyra i vedolizumabgruppen (en vardera av sepsis, septisk chock, hjärtinfarkt och läkemedelsöverdos) och en bronkopneumoni i placebogruppen. Hos 5,5 procent i vedolizumab och 3 procent i placebogruppen noterades allvarliga infektioner.

I den mest omfattande kliniska prövningen på ulcerös kolit [5] var allvarliga biverkningar inte vanligare med vedolizumab jämfört med placebo. I denna studie rapporteras ett fall av akut koronarsyndrom med dödlig utgång hos en 66-årig patient som hade fått en dos av vedolizumab, samt tre fall av infusionsreaktioner som medförde behandlingsavbrott, varav två med påvisbara antivedolizumabantikroppar.

Pris

En injektionsflaska à 300 mg kostar 21 767 kr på recept och 21 600 kr på rekvisition.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för mag- och tarmsjukdomar

Källa

  1. Sandborn WJ, Feagan BG, Rutgeerts P, Hanauer S, Colombel JF, Sands BE, et al; GEMINI 2 Study Group. Vedolizumab as induction and maintenance therapy for Crohn's disease. N Engl J Med. 2013 Aug 22;369(8):711-21
  2. Best WR, Becktel JM, Singleton JW, Kern F Jr. Development of a Crohn's disease activity index. National Cooperative Crohn's Disease Study. Gastroenterology. 1976 Mar;70(3):439-44
  3. Sands BE, Feagan BG, Rutgeerts P, Colombel JF, Sandborn WJ, Sy R, et al. Effects of vedolizumab induction therapy for patients with Crohn's disease in whom tumor necrosis factor antagonist treatment failed. Gastroenterology. 2014 Sep;147(3):618-627.e3
  4. Parikh A, Fox I, Leach T, Xu J, Scholz C, Patella M, et al. Long-term clinical experience with vedolizumab in patients with inflammatory bowel disease. Inflamm Bowel Dis. 2013 Jul;19(8):1691-9
  5. Feagan BG, Rutgeerts P, Sands BE, Hanauer S, Colombel JF, Sandborn WJ, et al. Vedolizumab as induction and maintenance therapy for ulcerative colitis. N Engl J Med. 2013 Aug 22;369(8):699-710

Senast ändrad

Författare

Docent Carl-Olav Stiller
Klinisk farmakologi
Karolinska universitetssjukhuset

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för gastroenterologiska sjukdomar

Företag
Takeda Pharma

Godkänt för försäljning
2014-05-22

Publicerat
2015-10-27

Observera!
Vid förskrivning av läkemedlet, se även produktresumén (SPC) på Fass.se.

Läs mer
TLV-beslut 2014-12-05. (Observera att beslutet kan ändras vid ett senare datum)

Scientific discussion, EPAR