Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedelsvärdering: Vedolizumab (Entyvio) vid ulcerös kolit hos vuxna

Sammanfattande värdering

Vedolizumab är en monoklonal antikropp som utövar effekt genom att motverka lymfocytmigration till inflammerad tarm och tillför en ny verkningsmekanism och annan säkerhetsprofil än etablerade metoder. För patienter som inte svarat på eller fått vikande effekt av första linjens behandling eller TNF-hämmarbehandling är vedolizumab ett värdefullt tillskott i behandlingsarsenalen.

Vedolizumab (Entyvio) subventioneras i andra linjen för patienter som inte nått behandlingsmålet med konventionell terapi och som inte är lämpliga för behandling med en TNF-hämmare. Läkemedlet subventioneras i tredje linjen för patienter som inte nått behandlingsmålet med en TNF-hämmare.

Indikation och dosering

Vedolizumab (Entyvio) är godkänt för behandling av vuxna patienter med ulcerös kolit med måttlig till svår sjukdomsaktivitet som inte svarat tillfredsställande på, som uppvisat avtagande behandlingssvar eller som är intoleranta mot konventionell behandling eller en TNF-hämmare.

Den rekommenderade dosen av vedolizumab (Entyvio) är 300 mg administrerat som en intravenös infusion vecka noll, två och sex, och därefter var åttonde vecka.

Verkningsmekanism

Vedolizumab är en monoklonal antikropp, utan musantigen, som motverkar lymfocytmigration till inflammerade tarmområden genom att motverka interaktionen mellan 4,7-integrin på lymfocyter och mucosalt ”addressin cell adhesion molekyl 1” på endotelceller. Mukosalt ”addressin cell adhesion molekyl 1” uttrycks selektivt i endotel i tarmarnas kärlbädd och ökar påtagligt vid inflammatoriska tarmsjukdomar.

Vedolizumab har en likande verkningsmekanism som natalizumab, som påverkar alla 4-integrinheterodimerer. Några patienter som har behandlats med natalizumab har utvecklat så kallad progressiv multifokal leukoencefalopati (PML), en mycket allvarlig hjärninfektion.

Klinisk effekt

Vedolizumab har studerats såväl på patienter med ulcerös kolit och Mb Crohn. Effekten vid ulcerös kolit i randomiserade studier har nyligen sammanställts i en metaanalys från Cochrane [1] omfattande tre publicerade studier, och en studie [2] endast tillgänglig som abstract. Studiedurationen låg på 30 dagar [2], sex veckor [3] till 253 dagar [5] och 52 veckor [4]. Följande utfallsmått med hög evidensgrad (GRADE) redovisas i Cochranes metaanalys: klinisk remission, endoskopisk remission och biverkningar. Jämförelsebehandlingen har varit placebo i samtliga studier.

Endast cirka 50 procent i den mest omfattande studien hade provat behandling med TNF-hämmare. Långtidsdata från kliniska prövningar har brister eftersom patientantalet är relativt lågt och inte alla patienter hade provat TNF-hämmare innan. Utifrån metaanalysen förefaller det som var åttonde behandlade patient kan uppnå remission med detta preparat.

Här presenteras efter omarbetning andelen patienter som inte sviktar på behandlingen.

Enligt metaanalysen är number needed to treat, NNT, för att ytterligare en patient ska svara på behandlingen med klinisk remission 7,8 (95 % konfidensintervall 5,5–12,2). NNT för att ytterligare en patient ska uppnå endoskopisk remission är 6,8 (95 % KI 5–13,7).

I den mest omfattande studien [4] som ingick i metaanalysen inkluderades patienter med Mayo score ≥ 6 trots kortikosteroider, purinantimetaboliter och TNF-hämmare. Patienter som hade behandlats med rituximab, natalizumab, efalizumab, TNF-hämmare inom 60 dagar exkluderas. Andra exklusionskriterier var förekomst av toxiskt megakolon, stomi, ökad infektionsrisk, abdominal abscess, tidigare kolonresektion, planerad för stor kirurgi, kolonstriktur, kolondysplasi eller adenom, eller malignitet. Denna publikation redovisar dels en randomiserad blindad induktionsstudie som utvärderas efter sex veckor, dels en öppen studie där patienter som svarat på behandlingen randomiseras till placebo eller vedolizumab 300 mg iv var fjärde eller åttonde vecka. Efter sex veckor noterades 22 procent fler med ett kliniskt behandlingssvar och 12 procent fler med remission i vedolizumab-gruppen jämfört med placebo.

Av de patienter som hade svarat på vedolizumab efter de första sex veckorna och sedan behandlades med placebo uppvisade 15,9 procent klinisk remission efter 52 veckor, medan klinisk remission noterades hos 41,8 procent som hade behandlats var åttonde vecka och 44,8 procent som hade fått vedolizumab var fjärde vecka.

Inga fall av PML uppkom. Men än så länge är det för få patienter för att kunna utesluta att sådana biverkningar kan uppstå med detta preparat.

Farmakokinetik och interaktioner

I de tidiga studierna administrerades vedolizumab subkutant, med dosering per kg kroppsvikt. I den mest omfattande studien användes samma dos, 300 mg iv, till alla patienter. I studien på underhållsbehandling var dosering var fjärde vecka endast marginellt bättre är dosering var åttonde vecka. Det borde finnas förutsättning för dosoptimering om detta preparat kommer till användning.

Säkerhet

I Cochranes metaanalys noterades ingen ökad risk för biverkningar med vedolizumab. Relativ risk (RR) jämfört med placebo var 0,99 (0,93–1,07). Evidensgraden för allvarliga biverkningar är medel (”moderate”), men RR är 1,01 (0,72–1,42).

I den mest omfattande kliniska prövningen [4] var allvarliga biverkningar inte vanligare med vedolizumab än med placebo. Ett fall av akut koronarsyndrom med dödlig utgång noterades hos en 66-årig patient som hade fått en dos av vedolizumab.

Avseende hematologiska prover, leverprover eller andra laboratorieprover noterades inga skillnader mellan studiegrupperna. Tre fall av infusionsreaktioner, varav två med påvisbara antivedolizumabantikroppar, medförde behandlingsavbrott. Inga fall av anafylaxi eller serumsjuka noterades.

Pris

En injektionsflaska à 300 mg kostar 21 767 kr på recept och 21 600 kr på rekvisition.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för mag- och tarmsjukdomar

Källa

  1. Bickston SJ, Behm BW, Tsoulis DJ, Cheng J, MacDonald JK, Khanna R et al. Vedolizumab for induction and maintenance of remission in ulcerative colitis. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Aug 8;8:CD007571
  2. Feagan BG, McDonald J, Greenberg G, Wild G, Pare P, FedorakRN et al. An ascending dose trial of a humanized A4B7 antibody in ulcerative colitis (UC). Gastroenterology. 2000 118(4):A874. Abstract
  3. Feagan BG, Greenberg GR, Wild G, Fedorak RN, Paré P, McDonald JW et al. Treatment of ulcerative colitis with a humanized antibody to the alpha4beta7 integrin. N Engl J Med. 2005 Jun 16;352(24):2499-507
  4. Feagan BG, Rutgeerts P, Sands BE, Hanauer S, Colombel JF, Sandborn WJ et al. Vedolizumab as induction and maintenance therapy for ulcerative colitis. N Engl J Med. 2013 Aug 22;369(8):699-710
  5. Parikh A, Leach T, Wyant T, Scholz C, Sankoh S, Mould DR et al. Vedolizumab for the treatment of active ulcerative colitis: a randomized controlled phase 2 dose-ranging study. Inflamm Bowel Dis. 2012 Aug;18(8):1470-9

Senast ändrad

Författare

Docent Carl-Olav Stiller
Klinisk farmakologi
Karolinska universitetssjukhuset

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för gastroenterologiska sjukdomar

Företag
Takeda Pharma

Godkänt för försäljning
2014-05-22

Publicerat
2015-10-27

Observera!
Vid förskrivning av läkemedlet, se även produktresumén (SPC) på Fass.se.

Läs mer
TLV-beslut 2014-12-05. (Observera att beslutet kan ändras vid ett senare datum)

Scientific discussion, EPAR