Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fall-risk hos äldre ökar av vanliga läkemedel

Användning av antidepressiva medel och opioider var förenad med en cirka 60 procentig ökad risk för fallskada, för lugnande och sömnmedel var riskökningen 13 procent.

Expertgruppen har tidigare lyft fram att ortostatiskt blodtryck bör tas på äldre och att behandling med läkemedel som kan sänka blodtrycket omprövas regelbundet [1].

Läkemedel kan öka fallrisken utan att detta är specifikt associerat med ortostatism. I en nypublicerad populationsbaserad fall-kontroll studie från Socialstyrelsen undersöktes opioider, antidepressiva, lugnande medel och sömnmedel avseende sjukhusinläggning till följd av fall [2]. Användning av antidepressiva respektive opioider var associerat med 60 procent ökad fallrisk hos individer 65 år och äldre, medan lugnande medel och sömnmedel var förenad med liten riskökning, 13 procent. Kombinationer av läkemedel ur de olika grupperna gav ytterligare ökad risk. I studien redovisas inte om ortostatism var vanligt förekommande bland de som drabbats av fall. Den aktuella studien var justerad för samsjuklighet men kvarstående skillnad i risk för utfallet mellan fall och kontroller kan ha bidragit till resultaten. Svenska material har tidigare visat att förutom de fyra läkemedelsgrupperna i den refererade studien, kan andra vanliga läkemedelsgrupper vara associerade med ökad risk för fallskada [3].

I Socialstyrelsens studie redovisas att i Sverige behandlas så många som var fjärde individ över 85 år med något antidepressivum, vilket var den läkemedelsgrupp som var tydligast associerat med fallskada. Evidensen för god behandlingseffekt av antidepressiva har i en systematisk översikt visats vara svag för en heterogen grupp äldre med depression [4]. Indikationen bör därför vara tydlig och behandlingen noggrant utvärderas. Film om depressionsbehandling hos de mest sjuka äldre

Det är viktigt att tänka på att många läkemedel som förknippats med fallrisk är välbeprövade och nödvändiga. Risk för fall är alltså inte ensamt ett skäl att avstå effektiv läkemedelsbehandling som patienten är i behov av. Snarare bör fallrisk rutinmässigt vägas in som en av flera viktiga faktorer när patientens behandling värderas och optimeras.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa

Källa

  1. Janusinfo. Expertrådsdokument. Ompröva behandling med läkemedel som kan sänka blodtrycket
  2. Socialstyrelsen. Läkemedel som kan öka risken för fallskada eller mag-tarmblödning hos äldre. Juni 2016
  3. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt. SBU rapport nr 233 2015
  4. Kuschel BM, Laflamme L, Möller J. The risk of fall injury in relation to commonly prescribed medications among older people - a Swedish case-control study. Eur J Public Health. 2015; 25:527-32. PubMed

Senast ändrad 2019-07-02