Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kontakt Strama Stockholm

Allmänläkare

Sjuksköterska

Apotekare

Stramas och Strama Stockholms historia

I mitten av 1990-talet upptäcktes ett utbrott av pneumokocker med nedsatt penicillinkänslighet i Skåne. För att sprida och dela information om liknande händelser bildades ett nationellt nätverk mot antibiotikaresistens 1995, som döptes till Strama. Syftet med arbetet är fortfarande att bevara antibiotika som effektiva läkemedel genom att verka för en klok och återhållsam användning.

Från år 2000 formaliserades Stramaarbetet och det upprättades ett nationellt samordnande Stramakansli på dåvarande Smittskyddsinstitutet som finansierades av Dagmarmedel. 2006 formulerade regeringen en instruktion samt permanent finansiering. Syftet och uppgifterna med arbetet fanns beskrivet i Smittskyddsinstitutets instruktion.

På regional nivå etablerades lokala Stramagrupper efter hand och 2009 bildades Strama Stockholm på initiativ av dåvarande Smittskyddsläkaren Åke Örtqvist och landstingsrådet Birgitta Rydberg (dåvarande Folkpartiet). Strama Stockholm var en av de sista Stramagrupperna som etablerades nationellt och nu finns Stramagrupper i alla regioner. Initialt var Strama Stockholm en del av Avdelningen för Smittskydd, Vårdhygien och Strama i Landstingsstyrningens förvaltning (LSF) men ingår 2020 i Avdelningen för Kunskapsstyrning i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).

Sommaren 2010 ombildades Smittskyddsinstitutet till nuvarande Folkhälsomyndigheten och Stramakansliet införlivades i Enheten för antibiotika och vårdhygien som tog över de uppgifter som Stramakansliet hade haft. Folkhälsomyndigheten bildade en samverkansgrupp för Stramafrågor med representanter från alla specialiteter och flertalet regioner. Denna grupp träffas flera heldagar per år.

För att bevara nätverkets fria röst bildades ett fristående nationellt Stramanätverk 2011, som representerar alla Stramgrupper i landet. Detta omfattar en styrelse och ett arbetsutskott (AU). Årsmöte hålls på Stramadagen i maj och AU hat telefonmöten en gång i månaden.

Sedan 2015 finns Stramaarbetet också som en Nationell Arbetsgrupp (NAG Strama) under Nationella Programområdet Infektion (NPO Infektion) i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) organisation för kunskapsstyrning.

I detta omfattande nätverk utbyts kontinuerligt information, idéer och sker samverkan i projekt både nationellt och mellan de lokala Stramagrupperna.

Strama Stockholm ingår numera inom avdelningen för Kunskapsutveckling och består av

Vill du bli kontaktad?
Kontakt via mejl:
strama@regionstockholm.se