Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Självdeklaration avseende husläkarmottagningens arbete för en klok och återhållsam antibiotikaanvändning

Självdeklarationen avser arbete som genomförts under 2021. Ifylld självdeklaration skickas senast den 31 januari 2022 till Strama Stockholm. Ett bekräftelsemejl kommer att skickas till er inom några dagar efter inskickad deklaration. Om ni inte får någon bekräftelse inom 2–3 arbetsdagar, mejla strama.hsf@regionstockholm.se.

Formuläret består av tre delar

 • del 1 handlar om Smittskydds- och Stramauppdraget.
 • del 2 handlar om genomgång av patientfall samt journalgranskning.
 • del 3 handlar om er erfarenhet av Primärvårdskvalitet.

Smittskydds- och Stramaansvariga och verksamhetschefen ansvarar tillsammans för att

 • aktiviteterna som krävs för den målrelaterade ersättningen genomförs korrekt.
 • formuläret fylls i. Den som fyller i formuläret ska minst ha deltagit i punkt 2A och 2B.
 • majoriteten av läkarna och majoriteten av sjuksköterskorna på husläkarmottagningen, men gärna även andra personalkategorier, deltar aktivt i punkterna 2A och 2B vilket styrks med deltagarlista.

Att tänka på:

 • Majoriteten av mottagningens läkare och majoriteten av mottagningens sjuksköterskor måste delta aktivt i både 2A och 2B för att självdeklarationen ska bli godkänd.
 • Syftet är att uppmuntra till diskussion och utbyte av erfarenheter på just er enhet. Varje mottagning måste göra ett eget arbete och man kan inte kopiera en annan mottagnings text.
 • Om ni gjorde självdeklarationen 2020 – välj då ett annat ämne i år om inte majoriteten av personalen på mottagningen är utbytt.
 • Planera fallgenomgång och journalgranskning i god tid före den 31 januari 2022.
 • Glöm inte att fylla i deltagarlistan med namn och yrkesroll för de som deltog vid 2A och 2B.
1. Denna del avser Smittskydds- och Stramauppdraget enligt punkt 5.3.5 i Förfrågningsunderlag för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
Det ska finnas en Smittskydds- och Stramaansvarig läkare på varje husläkarmottagning. För husläkarmottagningar med fler än 5000 listade ska det dessutom finnas en Smittskydds- och Stramaansvarig sjuksköterska. Se länk till höger om uppdraget som Smittskydds- och Stramaansvarig.

Smittskydds- och Stramaansvarig läkare


Smittskydds- och Stramaansvarig sjuksköterska (mottagningar med mer än 5000 listade)


Smittskydd Stockholm och Strama Stockholm erbjuder varje år utbildningar för de Smittskydds- och Stramaansvariga på länets husläkarmottagningar. Det ingår i uppdraget att delta på något av Smittskydd Stockholms höstmöten. Nya Smittskydds- och Stramaansvariga ska också gå grundkursen. Vårmöten arrangeras av Strama Stockholm. I år ställer vi inga frågor om deltagande i dessa utbildningar då pandemin kan ha påverkat möjligheten att vara med.
2. Denna del avser underlag för målrelaterad ersättning enligt punkt 7.2.3 i Förfrågningsunderlag för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.
Syftet är att främja en klok antibiotikaanvändning och följsamhet till behandlingsrekommendationer genom att stimulera till kollegiala diskussioner och gemensamt lärande på mottagningen.
För godkänd självdeklaration och för att erhålla målrelaterad ersättning krävs att moment A och B som anges nedan har genomförts med aktivt deltagande av majoriteten av mottagningens läkare och majoriteten av mottagningens sjuksköterskor.
A. Fallgenomgång av patientfall
På stramastockholm.se finns ett antal patientfall med handledarmanual. Välj ett av dessa och diskutera tillsammans med både läkare, sjuksköterskor och annan personal på mottagningen. Deltagarna förväntas vara aktiva och bidra med synpunkter och erfarenheter. En medarbetare, i första hand någon av de Smittskydds- och Stramaansvariga, leder genomgången och har tillgång till handledarmanualen.B. Journalgranskning av 10 journalanteckningar
Granskningen avser journalanteckningar som förts vid läkarbesök på grund av infektioner under 2021. Vi rekommenderar att man granskar journaler med samma diagnos som i patientfallet ovan.
Målsättningen är att granskningen ska innebära ett lärande i god anda, inte att leta fel eller brister hos någon medarbetare. Granskning och diskussion angående handläggning görs tillsammans av både läkare, sjuksköterskor, annan personal och verksamhetschef på mottagningen. Diskussionen leds med fördel av de Smittskydds- och Stramaansvariga på mottagningen.
Granskning av journaler är tillåtet för att bedriva kvalitetsarbete men vid behov kan anteckningarna avidentifieras både avseende patient och behandlare.


3. Denna del avser Primärvårdskvalitet enligt punkt 5.3.10 i Förfrågningsunderlag för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
Primärvårdskvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården med syfte att stödja förbättringsarbete och uppföljning genom analys, reflektion och lärande (http://primarvardskvalitet.skl.se/ ). I Primärvårdskvalitet kan du se hur din mottagning ligger till jämfört med andra för en mängd olika parametrar, bland annat antibiotikaförskrivning vid olika infektioner. De flesta husläkarmottagningar i Region Stockholm når Primärvårdskvalitet via Medrave.

Övrigt

Verksamhetschef


Verksamhetschefen har tagit del av denna självdeklaration

Smittskydds- och Stramaansvarig läkare har tagit del av denna självdeklaration

Smittskydds- och Stramaansvarig sjuksköterska har tagit del av denna självdeklaration (om mer än 5000 listade)

Mall för journalgranskning

Denna mall är enbart avsedd för att underlätta journalgranskningen och behöver inte vara ifylld för godkänd självdeklaration.


Granskningen utförd av:


Patientens ålder:


Patientuppgifter av vikt för handläggningen av den aktuella infektionen, till exempel graviditet och allergi:


Datum för besöket:


Diagnos:

Adekvat diagnos?

Ja

Nej, borde ha varit:

Adekvat provtagning?

Ja

Nej, borde ha:

Adekvat behandling?

Ja

Nej, borde ha:

Har följt behandlings­rekommendationerna?

Ja

Nej, eftersom:


Kommentar:


Observera att det i utvalda fall kan finnas goda skäl att göra avsteg från behandlingsrekommendationerna. Det bör i så fall finnas en välgrundad motivering i journalen.


Behandlingsrekommendationerna återfinns bland annat på stramastockholm.se.