Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Självdeklaration avseende husläkarmottagningens arbete för en klok och återhållsam antibiotikaanvändning

Självdeklarationen avser arbete som genomförts under 2022. Ifylld självdeklaration skickas senast den 31 januari 2023. Ett bekräftelsemejl kommer att skickas till er inom några dagar efter inskickad deklaration. Om ni inte får någon bekräftelse inom 2–3 arbetsdagar mejla strama@regionstockholm.se

Formuläret består av tre delar:

 • del 1 handlar om Smittskydds- och Stramauppdraget.
 • del 2 handlar om genomgång av patientfall samt journalgranskning.
 • del 3 handlar om data ur Primärvårdskvalitet och rutiner på husläkarmottagningen.

Godkänd del 1 och del 2 ger tillsammans 4 kronor per listad i målrelaterad ersättning. Godkänd del 3 ger ytterligare 4 kronor per listad men endast under förutsättning att både del 1 och 2 är korrekt utförda.

Om alla delar i självdeklarationen är godkända och husläkarmottagningen har tagit emot besök av Strama Stockholm under året får husläkarmottagningen utmärkelsen Antibiotikasmart® husläkarmottagning.

Smittskydds- och Stramaansvariga och verksamhetschefen ansvarar tillsammans för att

 • Aktiviteterna som krävs för den målrelaterade ersättningen genomförs korrekt.
 • Formuläret fylls i. Den som fyller i formuläret ska själv ha deltagit.
 • Majoriteten av läkarna och majoriteten av sjuksköterskorna på husläkarmottagningen, men gärna även övriga personalkategorier, deltar aktivt i punkterna 2A och 2B vilket styrks med deltagarlista.
 • Gå igenom och svara på del 3. Denna del är inte nödvändig för godkänd självdeklaration men ger ytterligare målrelaterad ersättning och mottagningen får också möjlighet att bli certifierad som en Antibiotikasmart® mottagning under kommande år. I del 3 behöver inte majoriteten av mottagningens läkare och sjuksköterskor delta, det räcker med verksamhetschef, MAL och/eller Smittskydds- och Stramaansvariga.

Att tänka på

 • Majoriteten av mottagningens läkare och majoriteten av mottagningens sjuksköterskor måste delta aktivt i både 2A och 2B för att självdeklarationen ska bli godkänd.
 • Syftet är att uppmuntra till diskussion och utbyte av erfarenheter på just er enhet. Varje mottagning måste därför göra sitt eget arbete och skriva sin egen text.
 • Om ni gjort självdeklarationen föregående år – välj då ett annat ämne i år om inte majoriteten av personalen på mottagningen är utbytt.
 • Planera fallgenomgång och journalgranskning i god tid före den 31 januari 2023.
 • Glöm inte att fylla i deltagarlistan med namn och yrkesroll för de som deltog vid 2A och 2B. Ange också hur många av läkarna och sjuksköterskorna som varit frånvarande.
1. Denna del avser Smittskydds- och Stramauppdraget enligt punkt 5.3.4 i Förfrågningsunderlag för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
Det ska finnas en Smittskydds- och Stramaansvarig läkare på varje husläkarmottagning. För husläkarmottagningar med fler än 5000 listade ska det dessutom finnas en Smittskydds- och Stramaansvarig sjuksköterska. Se länk till höger om uppdraget som Smittskydds- och Stramaansvarig.

Smittskydd Stockholm och Strama Stockholm erbjuder varje år utbildning för de Smittskydds- och Stramaansvariga på länets husläkarmottagningar. Det ingår i uppdraget att delta på något av Smittskydd Stockholms höstmöten. Nya Smittskydds- och Stramaansvariga ska också gå grundkursen. Vårmöten arrangeras av Strama Stockholm.

2. Denna del avser underlag för målrelaterad ersättning enligt punkt 7.2.3 i Förfrågningsunderlag för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
Syftet är att främja en klok antibiotikaanvändning och följsamhet till behandlingsrekommendationer genom att stimulera till kollegiala diskussioner och gemensamt lärande på mottagningen.
För godkänd självdeklaration och för att erhålla målrelaterad ersättning krävs att moment A och B som anges nedan har genomförts med aktivt deltagande av majoriteten av mottagningens läkare och majoriteten av mottagningens sjuksköterskor.
När ni gör moment A och B, är det bra om ni redan från början funderar på era rutiner. Är det något som behöver förändras för att flödet kring denna patientgrupp ska löpa smidigt och för att underlätta följsamhet till aktuella behandlingsrekommendationer?
A. Fallgenomgång av patientfall
På stramastockholm.se, med länk uppe till höger på denna sida, finns ett antal patientfall med handledarmanual. Välj ett av dessa och diskutera tillsammans med både läkare, sjuksköterskor och annan personal på mottagningen. Deltagarna förväntas vara aktiva och bidra med synpunkter och erfarenheter. En medarbetare, i första hand någon av de Smittskydds- och Stramaansvariga, leder genomgången och har tillgång till handledarmanualen.B. Journalgranskning av 10 journalanteckningar
Granskningen avser journalanteckningar som förts vid läkarbesök på grund av infektioner under 2022. Vi rekommenderar att man granskar journaler med samma diagnos som i patientfallet ovan.
Målsättningen är att granskningen ska innebära ett lärande i god anda, inte att leta fel eller brister hos någon medarbetare. Granskning och diskussion angående handläggning görs tillsammans av både läkare, sjuksköterskor, annan personal och verksamhetschef på mottagningen. Diskussionen leds med fördel av de Smittskydds- och Stramaansvariga på mottagningen.
Granskning av journaler är tillåtet för att bedriva kvalitetsarbete men vid behov kan anteckningarna avidentifieras både avseende patient och behandlare.


3. Denna del avser Primärvårdskvalitet enligt punkt 5.3.9 i Förfrågningsunderlag för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård, samt rutiner på husläkarmottagningen
A. Primärvårdskvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården med syfte att stödja förbättringsarbete och uppföljning genom analys, reflektion och lärande (http://primarvardskvalitet.skl.se/ ). I Primärvårdskvalitet kan du se hur din mottagning ligger till jämfört med andra för en mängd olika parametrar, bland annat antibiotikaförskrivning vid olika infektioner. De flesta husläkarmottagningar i Region Stockholm når Primärvårdskvalitet via Medrave. Om du inte är bekant med Primärvårdskvalitet finns här en lathund PvK 2021 anvisningar Stockholm.pdf (janusinfo.se). (Länkar i högerkanten)
Titta på indikatorn Inf21, andel pneumoni som behandlas med förstahandsantibiotika (patienter med KOL-diagnos är exkluderade). Förstahandsmedel mot pneumoni i öppenvård hos patienter utan KOL är fenoximetylpenicillin eftersom pneumokocker är både den vanligaste och farligaste patogenen.


Övrigt

Verksamhetschef


Verksamhetschefen har tagit del av denna självdeklaration

Smittskydds- och Stramaansvarig läkare har tagit del av denna självdeklaration

Smittskydds- och Stramaansvarig sjuksköterska har tagit del av denna självdeklaration (om mer än 5000 listade)

Mall för journalgranskning

Denna mall är enbart avsedd för att underlätta journalgranskningen och behöver inte vara ifylld för godkänd självdeklaration.


Granskningen utförd av:


Patientens ålder:


Patientuppgifter av vikt för handläggningen av den aktuella infektionen, till exempel graviditet och allergi:


Datum för besöket:


Diagnos:

Adekvat diagnos?

Ja

Nej, borde ha varit:

Adekvat provtagning?

Ja

Nej, borde ha:

Adekvat behandling?

Ja

Nej, borde ha:

Har följt behandlings­rekommendationerna?

Ja

Nej, eftersom:


Kommentar:


Observera att det i utvalda fall kan finnas goda skäl att göra avsteg från behandlingsrekommendationerna. Det bör i så fall finnas en välgrundad motivering i journalen.


Behandlingsrekommendationerna återfinns bland annat på stramastockholm.se