Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aldesleukin

Klassificering: 3

Preparat: Proleukin, Proleukin S

ATC kod: L03AC01

Substanser: aldesleukin

Bedömning

Aldesleukin bör inte ges under graviditet. Djurförsök har visat fosterskadande effekter men det är ännu oklart hur stor relevans dessa försök har för människor. Om exponering skett för aldesleukin i tidig graviditet bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Aldesleukin fungerar som en immunmodulator och används vid vissa speciella tumörformer. Inga erfarenheter av användning under graviditet finns men djurförsök indikerar möjligheten av en fosterskadande effekt. Användning under graviditet bör därför undvikas. Någon säkerställd humanteratogen effekt finns dock inte.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget barn vars moder uppgivit användning av aldesleukin under graviditeten.

Uppdaterat: 2014-04-01

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter