Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Betahistin

Klassificering: 2

Preparat: Betahistin 2care4, Betahistin Ebb, Betahistin-ratiopharm, Betaserc, Betavert, Vasomotal, Vertisan

ATC kod: N07CA01

Substanser: betahistin, betahistindihydroklorid, betahistinmesilat

Bedömning

Erfarenhet av användning av betahistin under graviditet är begränsad och användning bör därför undvikas. Om exponering skett i början av graviditeten är en eventuell riskökning knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Betahistin används vid vestibulär vertigo och speciellt vid Menières sjukdom. Preparatet har en H1-agonistisk och en H3-antagonistisk verkan. Erfarenheter av användning under graviditet saknas till stor del. I det svenska Medicinska födelseregistret finns tre barn vars mödrar uppgivit användning av betahistin – barnen saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-10-30

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.