Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Budesonid – för inhalation

Klassificering: 1

Preparat: Assieme forte Turbuhaler, Assieme mite Turbuhaler, Assieme Turbuhaler, Budesonid 2care4, Budesonid Arrow, Budesonid Orifarm, Budesonid Teva, Budesonide STADA, Budesonide Teva Pharma, Bufomix Easyhaler, DuoResp Spiromax, Giona Easyhaler®, Novopulmon® Novolizer®, Pulmicort, Pulmicort Turbuhaler, Pulmicort®, Pulmicort® Turbuhaler®, Rilast forte Turbuhaler, Rilast Turbuhaler, Sinestic forte Turbuhaler, Sinestic Turbuhaler, Symbicort, Symbicort forte Turbuhaler, Symbicort mite Turbuhaler, Symbicort Turbuhaler, Symbicort® forte Turbuhaler®, Symbicort® mite Turbuhaler®, Symbicort® Turbuhaler®

ATC kod: R03AK07, R03BA02

Substanser: budesonid

Bedömning

Det är viktigt med adekvat behandling av astma under graviditeten. Behandling med budesonid för inhalation ska därför fortsätta enligt ordination.

Bakgrund

Behandling med inhalationssteroider under graviditeten har sannolikt ingen negativ fosterpåverkan. Däremot ökar risken för graviditetskomplikationer om astman försämras. Det bästa för både kvinnan och barnet är därför att behandlingen fortgår.

I det svenska Medicinska födelseregistret har användning av inhalerade steroider rapporterats av mödrar till 31 248 barn. Av dessa barn hade 696 (2,2%) någon missbildning, vilket är en helt normal siffra. Andelen för tidigt födda barn (6,5% mot förväntade 6,2%), och andelen barn med låg födelsevikt (4,0% mot förväntade 4,4%) var dock något förhöjda. Sannolikt beror fynden på mammornas grundsjukdom och inte på läkemedlen.

Budesonid använt för inhalation har studerats i en större epidemiologisk undersökning utan att någon ökad risk för missbildning kunde noteras. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 19 350 barn registrerade vars mödrar uppgivit sig ha använt budesonid inhalationspreparat under tidig graviditet. Frekvensen registrerade missbildningar var normal (424 barn, 2,2% mot 2,1% förväntat), och 31 barn hade gomspalt eller läppgomspalt (27 förväntade). Andelen för tidigt födda barn (6,4% mot 6,2% förväntat) och barn med låg födelsevikt (4,4% mot 4,4% förväntat), och andelen barn som var lätta i förhållande till graviditetslängden (2,8% mot 2,7% förväntat) är ungefär som förväntat.
 
Budesonid ingår med formoterol i kombinationspreparatet Symbicort. 4818 kvinnor hade uppgivit denna exponering. Av barnen hade 111 en missbildningsdiagnos (2,3%) vilket är ett helt normal frekvens, och ingen grupp av missbildning föreföll överrepresenterad. Av barnen var 291 för tidigt födda (6,0%) mot 299 förväntade (6,2%) och 239 barn var lågviktiga (5,0%) mot 212 förväntade (4,4%). Andelen barn som var lätta i förhållande till graviditetslängden (SGA) var klart förhöjd (151 barn, 4,1%) mot 131 förväntat (2,7%). Fyndet kan sannolikt förklaras av grundsjukdomen.

(Siffrorna från födelseregistret för hela gruppen inhalationssteroider är från 2017-04-01 medans siffrorna för endast formoterol för inhalation är från 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-05-18

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Garne E, Hansen AV, Morris J, Zaupper L, Addor MC, Barisic I et al. Use of asthma medication during pregnancy and risk of specific congenital anomalies: A European case-malformed control study. J Allergy Clin Immunol. 2015;136:1496-1502e7. PubMed
  2. Ali Z, Hansen AV, Ulrik CS. Exacerbations of asthma during pregnancy: Impact on pregnancy complications and outcome. J Obstet Gynaecol. 2015:1-7. PubMed
  3. Lim A, Stewart K, König K, George J. Systematic review of the safety of regular preventive asthma medications during pregnancy. Ann Pharmacother. 2011;45:931-45. PubMed
  4. Rahimi R, Nikfar S, Abdollahi M. Meta-analysis finds use of inhaled corticosteroids during pregnancy safe: a systematic meta-analysis review. Hum Exp Toxicol 2006;25:447-52. PubMed
  5. Liu S, Wen SW, Demissie K, Marcoux S, Kramer MS. Maternal asthma and pregnancy outcomes: A retrospective cohort study. Am J Obstet Gynecol 2001;184:90-6. PubMed
  6. Kallen B, Rydhstroem H, Aberg A. Asthma during pregnancy - a population based study. Eur J Epidemiol 2000;16:167-71. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.