Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Buserelin

Klassificering: 2

Preparat: Suprecur, Suprecur®, Suprefact Depot, Suprefact®, Suprefact® Depot

ATC kod: L02AE01

Substanser: buserelin, buserelinacetat

Bedömning

Buserelin kan användas som förbehandling inför provrörsbefruktning. Behandling med buserelin under pågående graviditet bör dock undvikas. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Gemensamt för GnRH-analoger

I en liten studie tyckte man sig se effekter på långtidsutvecklingen hos barn som exponerats för GnRH-analog i tidig graviditet [1].

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 379 barn, vars mödrar uppgivit användning av GnRH eller GnRH-analoger. Tio av barnen hade missbildningsdiagnos (2,6%) mot 8 förväntade, vilket är en i stort sett normal frekvens. Dock hade tre barn en gomspalt, vilket är klart fler än förväntat (inget förväntat). Tills vidare får fyndet tillskrivas slumpen, men sambandet bör följas upp. Ingen annan grupp av missbildningar tycktes vara överrepresenterad.

Specifikt om buserelin

Buserelin används bland annat vid endometrios, som förbehandling vid provrörsbefruktning och vid avancerad prostatacancer – den senare indikationen borde vara osannolik i detta sammanhang.

I det svenska Medicinska födelseregistret rapporterade mödrar till 66 barn användning av buserelin i tidig graviditet. Ett av barnen hade en missbildningsdiagnos (1-2 förväntat). Barnet hade en gomspalt. Ett barn var dödfött, fyra barn var födda i flerbörd. Den höga tvillingfrekvensen kan förklaras av att substansen används vid provrörsbefruktning. Det är möjligt att kvinnor har uppgivit att de använt substansen under tidig graviditet även om de i själva verket endast har använt preparatet inför fertilitetsbehandlingen.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen GnRH-analoger är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för buserelin var aktuella 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-05-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Lahat E, Raziel A, Friedler S et al. Long-term follow-up of children born after inadvertent administration of a gonadotrophin-releasing hormone agonist in early pregnancy. Hum Reprod 1999;14:2656-60. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.