Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cabozantinib

Klassificering: 3

Preparat: CABOMETYX®, Cometriq®

ATC kod: L01XE26

Substanser: kabozantinib, kabozantinib S-malat

Bedömning

Cabozantinib ska undvikas under graviditet. Det saknas adekvata data från gravida kvinnor behandlade med läkemedlet. Baserat på substansens verkningsmekanism och att ökad risk för fosterskador setts i djurförsök antas användning av cabozantinib under graviditet utgöra en väsentlig risk för fostret. Om cabozantinib använts under graviditet bör kvinnan remitteras till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Cabozantinib är en kinashämmare som huvudsakligen hämmar tyrosinkinaser. Läkemedlet används vid ärftlig tyreoideacancer. Den exakta verkningsmekanismen är inte klarlagd. Det saknas adekvata data från gravida kvinnor behandlade med cabozantinib. I djurförsök har substansen orsakat missbildningar vid doser lägre än de rekommenderade till människa. Gravida kvinnor ska inte använda läkemedlet, om andra behandlingsalternativ finns. Kvinnor i fertil ålder och män ska använda en säker preventivmetod under behandling och ett antal månader efter avslutad behandling, enligt rekommendationerna i Fass.

Uppdaterat: 2017-09-20

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2016-03-15

Referenser

  1. EMA. Cometriq. Public Assessment Report 2013-12-19. https://goo.gl/E3Lf8g
  2. FDA. Cometriq. Clinical Pharmacology and Biopharmaceutics Review 2012-05-29. https://goo.gl/WprgjK

Författare: Katarina Wide

- för Region Stockholm.

Fasstexter