Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cefoxitin

Klassificering: 2

Preparat: Cefoxitin, Cefoxitin for injection USP

ATC kod: J01DC01

Substanser: cefoxitin, cefoxitinnatrium

Bedömning

Det finns inget skäl att tro att cefoxitin skulle vara fosterskadande, men erfarenheter av exponering under graviditet saknas i stort sett.

Bakgrund

Gemensamt för cefalosporiner

Användning av cefalosporin under graviditeten anses inte öka risken för fosterskador. Som vid all antibiotikaanvändning måste man dock överväga möjligheten att en underliggande infektion kan vara förenad med ökad fosterskaderisk.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 2 566 barn vars mödrar rapporterat användning av cefalosporinpreparat i tidig graviditet. Av dem hade 54 (mot 53 förväntade) en missbildningsdiagnos (2,1%), vilket sammanfaller med väntevärdet. Sju barn hade hydronefroser (3-4 förväntat), vilket är en något förhöjd frekvens som mycket väl kan bero på slumpen. Ingen annan typ av missbildning var överrepresenterad.

Specifikt om cefoxitin

Cefoxitin har som huvudindikation preoperativ profylax vid kolorektal kirurgi varför exponering under graviditet troligen är ovanligt. Inget fall med rapporterad exponering för cefoxitin finns i det svenska Medicinska födelseregistret.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen cefalosporiner är från 2017-04-01. Den individuella siffran för cefoxitin var aktuell 2012-08-25).

Uppdaterat: 2018-05-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter