Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Certolizumabpegol

Klassificering: 2

Preparat: Cimzia

ATC kod: L04AB05

Substanser: certolizumabpegol

Bedömning

Det finns viss erfarenhet av certolizumabpegol under graviditet. Användning bör dock ske med återhållsamhet. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är emellertid knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Gemensamt för immunsuppressiva medel

Substansen ingår i en grupp av läkemedel som används vid många olika tillstånd, till exempel efter transplantation [1-4], vid reumatologiska och andra autoimmuna sjukdomar samt inom onkologin. Det är av yttersta vikt att behandling med dessa läkemedel sköts inom specialistvården och att graviditet under behandling planeras tillsammans med ansvarig läkare. För läkemedel som används vid allvarliga tillstånd är det viktigt att patienten är medveten om att det kan innebära en stor risk för fostret att avbryta behandlingen. Efter transplantation är exempelvis risken för fostret vid avstötning av transplantatet större än den eventuella fosterskadande effekten av läkemedlet [1-4].

Vid jämförelse mellan olika substanser är det viktigt att betona att indikationerna för de olika preparaten kan skilja sig markant åt. En skenbar skillnad i förlossningsutfall kan således snarare spegla olika sjukdomspanoraman än effekter av läkemedlen. 

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 1 946 barn vars mödrar har uppgivit användning av något immunsuppressivt preparat, steroider och cytostatika undantagna. Av dessa barn hade 44 (2,3%) någon missbildning mot 36 förväntade (2,1%), det vill säga en något, men inte signifikant, ökad frekvens.

Andelen barn som föddes för tidigt var dock avsevärt förhöjd (325 mot 120 förväntade). Andelarna av barn som var lätta för tiden (3,8% mot 2,7% förväntat), hade låg Apgarpoäng (2,4% mot 1,4% förväntat) och var dödfödda eller dog första veckan (18 barn mot 10-11 förväntat), var också klart förhöjda. Förmodligen är det förhållandevis dåliga förlossningsutfallet framförallt en effekt av de underliggande sjukdomstillstånden, och inte en effekt av medicineringen.

Då behandling med immunsuppressiva läkemedel under graviditeten kan påverka även barnets immunförsvar, bör vaccinering med levande vaccin under de första 6 levnadsmånaderna diskuteras med barnläkare. 

Specifikt om certolizumabpegol

Certolizumabpegol är ett fragment av en rekombinant framställd antikropp mot TNF-alfa som används vid olika reumatiska sjukdomar. Substansen ges i kombination med metotrexat, men kan även ges i monoterapi. Inga reproduktionstoxikologiska effekter har visats på försöksdjur. Data tyder på att certolizumabpegol som är en inkomplett antikropp (Fc-regionen saknas), endast i mycket låg utsträckning passerar placenta [5-6]. Viss erfarenhet finns av användning av TNF-alfahämmare, inklusive certolizumabpegol, under graviditet [7-10]. Sammantaget tyder inte studierna på någon uttalad risk för negativ fosterpåverkan av läkemedlen, men ytterligare undersökningar behövs för säkra slutsatser [7-10].  I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med exponering för certolizumabpegol.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen immunsuppressiva är från 2017-04-01. De individuella uppgifterna för certolizumab var aktuella 2012-08-25). 

Uppdaterat: 2019-03-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Moritz MJ et al. Transplant Pregnancy Register International. 2016 Annual Report.
  2. Deshpande NA, Coscia LA, Gomez-Lobo V, Moritz MJ, Armenti VT. Pregnancy after solid organ transplantation: a guide for obstetric management. Rev Obstet Gynecol. 2013;6:116-25. PubMed
  3. Coscia LA, Constantinescu S, Moritz MJ, Frank AM, Ramirez CB, Maley WR et al. Report from the National Transplantation Pregnancy Registry (NTPR): outcomes of pregnancy after transplantation Clin Transpl. 2010;65-68. PubMed
  4. Armenti VT, Constantinescu S, Moritz MJ, Davison JM Pregnancy after transplantation. Transplantation Reviews 2008;22:223-240. PubMed
  5. Förger F, Zbinden A, Villiger PM. Certolizumab treatment during late pregnancy in patients with rheumatic diseases: Low drug levels in cord blood but possible risk for maternal infections A case series of 13 patients. Joint Bone Spine. 2016;83(3):341-3. PubMed
  6. Mariette X, Förger F, Abraham B, Flynn AD, Moltó A, Flipo RM et al. Lack of placental transfer of certolizumab pegol during pregnancy: results from CRIB, a prospective, postmarketing, pharmacokinetic study. Ann Rheum Dis. 2018;77(2):228-233. PubMed
  7. Bröms G, Granath F, Ekbom A, Hellgren K, Pedersen L, Sørensen HT et al. Low Risk of Birth Defects for Infants Whose Mothers Are Treated With Anti-Tumor Necrosis Factor Agents During Pregnancy. Clin Gastroenterol Hepatol. 2016;14:234-41e1-5. PubMed
  8. Shihab Z, Yeomans ND, De Cruz P. Anti-Tumour Necrosis Factor α Therapies and Inflammatory Bowel Disease Pregnancy Outcomes: A Meta-analysis. J Crohns Colitis. 2016;10:979-88. PubMed
  9. Clowse MEB, Scheuerle AE, Chambers C, Afzali A, Kimball AB, Cush JJ et al. Pregnancy Outcomes after Exposure to Certolizumab Pegol: Updated Results from a Pharmacovigilance Safety Database. Arthritis Rheumatol. 2018 Apr 5. doi: 10.1002/art.40508. [Epub ahead of print] PubMed
  10. Weber-Schoendorfer C, Oppermann M, Wacker E, Bernard N, network of French pharmacovigilance centres, Beghin D et al. Pregnancy outcome after TNF-α inhibitor therapy during the first trimester: a prospective multicentre cohort study. Br J Clin Pharmacol. 2015;80:727-39. PubMed

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter