Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cinakalcet

Klassificering: 2

Preparat: Mimpara

ATC kod: H05BX01

Substanser: cinakalcet, cinakalcethydroklorid

Bedömning

Behandling med cinakalcet bör, om möjligt, undvikas under graviditet då erfarenhet av sådan behandling saknas. Djurstudier tyder dock inte på negativ fosterpåverkan. Om exponering har skett i tidig graviditet, är en eventuell riskökning knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro.

Bakgrund

Cinakalcet binder till CaSR (calcium sensing receptor) i bisköldkörteln och ökar receptorernas känslighet för kalcium som får som följd att nivån bisköldkörtelhormon (PTH) sjunker och i sin tur även kalciumnivåerna. Cinakalcet används vid sekundär hyperparatyreos hos patienter i kronisk dialysbehandling och vid behandling av patienter med paratyroideacancer [1].

Erfarenhet saknas till stor del under graviditet, ett fåtal fall har publicerats i litteraturen där exponering skett i sen graviditet. Dock kan inga säkra slutsatser dras från dessa [2]. I djurförsök har negativ fosterpåverkan setts i doser som var toxiska för moderdjuren men frekvensen missbildningar var inte ökad [1].

I det svenska medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-03-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. EMA. CHMP EPAR: Mimpara 2018-01-23. Tillgänglig från: https://goo.gl/tNKfWK
  2. Vera L, Oddo S, Di Iorgi N, Bentivoglio G, Giusti M. Primary hyperparathyroidism in pregnancy treated with cinacalcet: a case report and review of the literature. J Med Case Rep. 2016;10(1):361. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter