Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cisaprid

Klassificering: 2

Preparat: Gasprid, Prepulsid, Prepulsid®

ATC kod: A03FA02

Substanser: cisaprid, cisapridmonohydrat

Bedömning

Någon mera betydande fosterskadande risk tycks inte finnas men viss försiktighet bör rekommenderas i avvaktan på mer data. En eventuell riskökning är dock knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro om cisaprid ändå använts under tidig graviditet.

Bakgrund

Inga epidemiologiska data över cisaprid under graviditet finns publicerade. I djurstudier har man funnit en ökad risk för fetala arytmier, så en viss försiktighet bör iakttas.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 94 barn rapporterade vars mödrar uppgivit användning av cisaprid. Ett barn hade en missbildning (2 förväntade), en förmaks- och ventrikelseptumdefekt. Andelen för tidigt födda och/eller lågviktiga barn var normal.

Uppdaterat: 2018-02-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter