Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Decitabin

Klassificering: 3

Preparat: DACOGEN®

ATC kod: L01BC08

Substanser: decitabin

Bedömning

Erfarenhet av behandling med decitabin under graviditet saknas. Verkningsmekanismen och data från djurförsök gör att man kan förvänta att användning under graviditet utgör en väsentlig risk för fostret. Om exponering skett i tidig graviditet bör remittering ske till specialist för fortsatt handläggning av graviditeten.

Bakgrund

Decitabin är ett cytostatikum som selektivt hämmar DNA-metyltransferaser vilket kan resultera i reaktivering av tumörsuppressorgener. Indikationen är akut myeloisk leukemi hos patienter äldre än 65 år. Erfarenhet av användning under graviditet saknas. I djurförsök har decitabin orsakat missbildningar men det är oklart vilken relevans fynden har hos människa. Det är dock troligt att behandling innebär risk för fosterskada.

Djurförsök tyder även på att decitabin kan vara mutagent. Det skulle i så fall vara en risk för fostret om behandling av kvinnan sker före eller runt konceptionen eller om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen). Även här är det oklart vilken betydelse fynden har för människa, men vidare fosterdiagnostik kan övervägas om exponering skett före graviditeten.

Uppdaterat: 2017-10-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Ulrika Nörby

- för Region Stockholm.

Fasstexter