Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Deferoxamin

Klassificering: 2

Preparat: Desferal, Desferal®, Desferin

ATC kod: V03AC01

Substanser: deferoxamin, deferoxaminmesilat

Bedömning

Försiktighet med användning av deferoxamin under graviditet rekommenderas. Vid en akut förgiftning med järnpreparat måste dock hävandet av förgiftningen överväga tänkbara risker för fosterskador. Den eventuella individuella riskökningen är inte så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet

Bakgrund

Deferoxamin har som användningsområde dels järnöverskottsjukdomar, dels järnförgiftningar. Inget är känt om möjlig fosterskadande effekt hos människa med deferoxamin. Det finns ett flertal fallrapporter med användning av deferoxamin under graviditet utan att någon negativ fosterpåverkan kopplad till deferoxamin har påvisats [1-3]. De metodologiska bristerna som fallrapporter har och fåtalet exponeringar gör att det ännu inte går att dra säkra slutsatser. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering uppgiven.

Uppdaterat: 2017-08-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Origa R, Piga A, Quarta G, Forni GL, Longo F, Melpignano A et al. Pregnancy and beta-thalassemia: an Italian multicenter experience. Haematologica. 2010;95:376-81. PubMed
  2. Pearson HA. Iron studies in infants born to an iron overloaded mother with beta-thalassemia major: possible effects of maternal desferrioxamine therapy. J Pediatr Hematol Oncol. 2007;29:160-2. PubMed
  3. Singer ST, Vichinsky EP. Deferoxamine treatment during pregnancy: is it harmful?. Am J Hematol. 1999;60:24-6. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh, Patrik Sköld

- för Region Stockholm.

Fasstexter