Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Esketamin

Klassificering: 2

Preparat: Ketanest, Ketanest S, Ketanest®

ATC kod: N01AX14

Substanser: esketamin, esketaminhydroklorid

Bedömning

Rädsla för fosterskador bör inte påverka användningen av esketamin som narkosmedel i tidig graviditet. Det finns ingen säkerställd ökad risk för fosterskador efter operationer under allmän narkos. Om narkos givits under graviditetsveckorna 4-5 kan möjligen en riktad ultraljudsundersökning med avseende på neuralrörsdefekter erbjudas vid lämplig tidpunkt.

Bakgrund

Undersökningar av barn till kvinnor, som under första trimestern genomgått operationer med allmän narkos, har inte kunnat påvisa någon ökad risk för missbildningar. Endast vid operation i mycket tidig graviditet (vecka 4-5) har möjligheten av en ökad risk (c:a 1%) för neuralrörsdefekter diskuterats men aldrig bekräftats. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 199 barn vars mödrar uppgivit exponering för anestesi av något slag i tidig graviditet. Fyra barn hade någon missbildningsdiagnos (4 förväntade). Ett barn hade hydronefros, två barn hade en ventrikelseptumdefekt och ett hade hypospadi.

Vid användning i samband med förlossningen kan narkosmedel ge övergående påverkan på andningen hos barnen.

Esketetamin används som anestetikum och exponering under graviditet kan bli aktuell vid operation. Erfarenhet av användning under graviditet är begränsad. Tillverkaren uppger att substansen inte har visat negativ fosterpåverkan i djurförsök.

Uppdaterat: 2016-10-18

Uppgifterna ur födelseregistret är från: 2016-03-15

Författare: Katarina Wide, Ulrika Nörby

- för Stockholms läns landsting.

Fasstexter