Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Haloperidol

Klassificering: 2

Preparat: Haldol, Haldol Depot, Haldol®, Haldol® Depot, Haldol®-Janssen, Haloperidol Ebb, Haloperidol ratiopharm, Haloperidol WZF, Haloperidol-Grindeks, Haloperidol-neuraxpharm, Haloperidol-ratiopharm®, Serenase

ATC kod: N05AD01

Substanser: haloperidol, haloperidoldekanoat

Bedömning

Behandling med haloperidol under graviditet bör, om möjligt, undvikas då erfarenheten av sådan användning är begränsad. Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge övergående utsättningssymtom hos barnet, som agitation och såväl hyper- som hypotoni. Under senare delen av graviditeten, bör därför dosen hållas så låg som möjligt, men med bibehållen behandlingseffekt.

Bakgrund

Haloperidol har i enstaka fall satts i samband med uppkomsten av missbildningar, främst extremitetsreduktioner men större sammanställningar har inte kunnat bekräfta ett samband. En sammanställning baserad på ett hundratal fall utgick från behandling med haloperidol vid hyperemesis gravidarum. Exponeringen hade troligen skett för sent i flertalet fall för att kunna utesluta en teratogen effekt. En multicenterstudie kunde inte heller påvisa någon säkerställd ökad risk för missbildningar efter exponering för haloperidol, men även denna studie baseras på ett relativt lågt antal fall.

I Sverige används preparatet främst vid psykoser och användning bland gravida är ovanligt.

Exponering för neuroleptika under sen graviditet kan ge biverkningar hos barnet som övergående utsättningssymtom, t.ex. agitation, hyper- och hypotoni samt extrapyramidala effekter. Den neurologiska påverkan är övergående men kan vara långvarig efter hög dosering. Behov av observation på BB eller kontakt med BVC/barnläkare kan ibland behövas. När det gäller eventuell påverkan på barnens utveckling på längre sikt, saknas kunskap men försiktighet bör iakttas.

Förutom biverkningarna hos barnet, har ett samband mellan användning av neuroleptika och gestationsdiabetes rapporterats i en svensk studie. Sambandet var dock inte statistiskt säkerställt när man korrigerat för att fler kvinnor som använde neuroleptika var överviktiga före graviditeten. Fyndet kunde inte heller konfirmeras i en senare, stor kanadensisk undersökning.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 107 barn vars mödrar uppgivit användning av haloperidol i tidig graviditet. Fem av barnen (6,6%) hade någon missbildningsdiagnos mot 2-3 förväntade. Ett barn hade trisomi 13, ett hade gastroschisis, ett ventrikelseptumdefekt, ett hypospadi och ett pes equinovarus.

Uppdaterat: 2016-09-19

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Vigod SN, Gomes T, Wilton AS, Taylor VH, Ray JG. Antipsychotic drug use in pregnancy: high dimensional, propensity matched, population based cohort study. BMJ. 2015;350:h2298. PubMed
  2. Källén B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals (Basel). 2013;6:1221-86. PubMed
  3. Bodén R, Lundgren M, Brandt L, Reutfors J, Kieler H. Antipsychotics during pregnancy: relation to fetal and maternal metabolic effects. Arch Gen Psychiatry. 2012;69:715-21. PubMed
  4. Pharmacovigilance Working Party (PhVWP). Antipsychotics – Risk of extrapyramidal effects and withdrawal symptoms in newborns after exposure during pregnancy. European Medicines Agency. http://goo.gl/rhEKu [cited 2014-04-25]. July 2011 plenary meeting
  5. Antipsychotic drug labels updated on use during pregnancy and risk of abnormal muscle movements and withdrawal symptoms in newborns. FDA Safety Communication 2011-02-22. goo.gl/ZUzLmH [cited 2014-04-25]. Safety Communication 2011-02-22
  6. Gentile S. Antipsychotic therapy during early and late pregnancy A systematic review. Schizophr Bull. 2010;36:518-44. PubMed
  7. Einarson A, Boskovic R Use and safety of antipsychotic drugs during pregnancy. J Psychiatr Pract 2009;15:183-92. PubMed
  8. Diav-Citrin O, Shechtman S, Ornoy S, Arnon J, Schaefer C, Garbis H et al. Safety of haloperidol and penfluridol in pregnancy: a multicenter, prospective, controlled study. J Clin Psychiatry. 2005;66:317-22. PubMed
  9. van Waes A, van de Welde E. Safety evaluation of haloperidol in the treatment of hyperemesis gravidarum. J Clin Pharmacol 1969;9:224-227.

Författare: Karin Källén, Katarina Wide

- för Region Stockholm.