Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Imikvimod

Klassificering: 2

Preparat: ALDARA, Zyclara

ATC kod: D06BB10

Substanser: imikvimod

Bedömning

Det förefaller inte sannolikt att utvärtes användning av imikvimod kan innebära någon risk för fosterskada, men eftersom effekten under graviditet inte är fullständigt utredd bör viss försiktighet iakttas. Om exponering skett i tidig graviditet finns inte skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Imikvimod är en immunmodulator som endast används vid utvärtes behandling av kondylom. Absorptionen är ringa. Erfarenheten av användning under graviditet är begränsad men det är inte sannolikt att några fosterskadande effekter kan uppstå vid utvärtes användning av substansen. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast två barn med denna exponering. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-07-26

Uppgifterna ur födelseregistret är från: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Stockholms läns landsting.

Fasstexter