Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ritonavir

Klassificering: 2

Preparat: Kaletra, Lopinavir/Ritonavir Accord, Norvir, Ritonavir Mylan, Viekirax

ATC kod: J05AE03, J05AP53, J05AR10

Substanser: ritonavir

Bedömning

Det är viktigt att HIV-infektion behandlas adekvat under graviditet enligt gällande rekommendationer. Ritonavir kan ges till gravida om preparatet bedöms vara lämplig behandling.

Bakgrund

Indikationen för ritonavir och kombinationen med lopinavir är HIV 1-infektion, ett i sig allvarligt tillstånd under graviditeten på grund av risken för transplacentär smitta. Ritonavir ingår också i ett kombinationspreparat tillsammans med ombitasvir och paritaprevir, för behandling av kronisk hepatit C.

Det finns begränsat med data över risken för fosterskada efter ritonavirbehandling. I övervakningsregistret Antiretroviral Pregnancy Registry, har dock ingen ökad frekvens missbildningar påvisats, då mer än 1 000 kvinnor som använt kombinationen ritonavir/lopinavir i första trimestern följts upp. För kombinationen med ombitasvir/paritaprevir saknas erfarenhet av behandling under graviditet men ombitasvir och paritaprevir har visat negativ fosterpåverkan i djurförsök.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 146 barn vars mödrar uppgivit användning av ritonavir eller kombinationen med lopinavir i tidig graviditet. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos (3 förväntade). Bland barnen var 28 exponerade för läkemedel som innehöll enbart ritonavir.

Uppdaterat: 2017-11-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. The Antiretroviral Pregnancy Registry. Interim report 1 January 1989 through 31 January 2017. www.apregistry.com. Hämtat 2017-11-28
  2. Tomi M, Nishimura T, Nakashima E. Mother-to-fetus transfer of antiviral drugs and the involvement of transporters at the placental barrier. J Pharm Sci. 2011;100:3708-18. PubMed
  3. Roberts SS, Martinez M, Covington DL, Rode RA, Pasley MV, Woodward WC. Lopinavir/ritonavir in pregnancy. J Acquir Immune Defic Syndr. 2009;51:456-61. PubMed
  4. Tuomala RE, Shapiro DE, Mofenson LM, Bryson Y, Culnane M, Hughes MD et al. Antiretroviral therapy during pregnancy and the risk of an adverse outcome. New Engl J Med 2002;346:1863-70. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.