Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tegafur, kombinationer

Klassificering: 3

Preparat: Teysuno, UFT®

ATC kod: L01BC53

Substanser: gimeracil, oteracil, oteracilkalium, tegafur, uracil

Bedömning

Tegafur givet under tidig graviditet innebär troligtvis en betydande risk för fosterskada, men det är svårt att uttala sig om riskens storlek. Om exponering skett bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Exponering i andra eller tredje trimestern tycks framförallt utgöra en hög risk för dålig tillväxt, men tillförlitliga data saknas till stor del. Graviditet som inträffat efter avslutad behandling är troligen inte förenad med några stora risker.

Bakgrund

Tegafur är en pyrimidinanalog som används vid malignitet tillsammans med uracil eller med gimeracil och oteracil. Tegafur omvandlas i kroppen till 5-fluorouracil. I litteraturen finns några fallrapporter om gravt missbildade barn efter det att deras mödrar behandlats med pyrimidinanaloger under graviditeten.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast två barn vars mödrar uppgivit exponering för någon pyrimidinanalog – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. Inget av barnen var exponerat för tegafur.

Tegafur kan eventuellt  orsaka kromosomskador. Det skulle i så fall vara en risk för fostret om behandling av kvinnan sker före eller runt konceptionen eller om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen). Risken för fosterskada är troligen liten men vidare fosterdiagnostik kan övervägas om sådan exponering skett.

Uppdaterat: 2017-10-07

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Doll DC, Ringenberg QS, Yarbro JW. Management of cancer during pregnancy. Arch Intern Med. 1988;148:2058-64. PubMed
  2. Schardein JL. Chemically Induced Birth Defects. Marcel Dekker Inc., New York and Basel. 1985.
  3. Stephens JD, Golbus MS, Miller TR et al. Multiple congenital anomalies in a fetus exposed to 5-fluorouracil during the first trimester. Am J Obstet Gynecol 1980;137:747-9. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter